חיפוש באתר

מכרזים

מכרז סגור - בקשה לקבלת הצעות מחיר למערכת מרכזיית ip בענן וטלפוניה

15/06/2021       לתשובות לשאלות הבהרה נוהל הצעות מחיר  לחצו כאן

 

10 יוני 2021

בקשה לקבלת הצעות מחיר למערכת מרכזיית ip בענן וטלפוניה

מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ, רשת המתנ"סים קרית ים,(להלן: "החברה") מבקשת לקבל הצעות מחיר למערכת מרכזיית ip.

 

 

מיקום השלוחות והאתרים:

מספר שלוחות קיימות באתר

כתובת

11

משה שרת 16

1

רחוב אשר

1

פנקס 2

1

ישראל בר יהודה 8

1

אולם סביונים

2

תבור 15

1

פנחס לבון 4

8

אליעזר קפלן 8

סה"כ 26 שלוחות

סה"כ 8 אתרים

 

 

 

א.                             בקשת הצעות

1.       אין לראות בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. התקשרות עם הזוכה תעשה בהתאם לנוסח ההתקשרות, וייחתם על ידי החברה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.

2.       אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר נותני שירותים.

3.       המחירים שיגישו המציעים יכללו את כל עלויות נותן השירותים, לרבות העסקת עובדים, ביטול זמן, שעות הכנה היטלי המס החלים עליהם וכולל נסיעות לחברה ו/או למתנ"סים והכל בתאום עם המזמין. המציעים לא יעלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר לאופן אספקת המוצרים והשירותים, הדרישות, המפרט וכל רכיב אחר על פיו יש לנותן השירותים המוצרים ומובהר, כי הצעות המחיר שיוגשו הינו סופי ולא תשולם כל תוספת מלבד מע"מ.

4.       המחירים המוצעים יחולו על כל השירותים והמוצרים הנדרשים, כהגדרתם במפרט.

5.       המחירים יוגשו על גבי טופס הצעת המחיר וימולאו ע"פ הנדרש. הצעה שלא תמולא כנדרש לא תילקח בחשבון.

ב.                             תנאי סף לבחינת ההצעות

  1. רשאים להשתתף ולהגיש הצעות מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים: 

                      א.      יחיד תושב ישראל, תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור – לא תיבחן. 

                      ב.       הם בעלי כל ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום הפעילות המוצעת על ידו המפורטת בנספח 1 להסכם ההתקשרות, לרבות רישיון עסק.

                       ג.        מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל.

ג.       ניסיון מקצועי:

 

1.       רשאים להציע הצעה, עסקים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת הצעות, בכל  התנאים המפורטים להלן :    

2.       ניסיון מוכח של שנה לפחות בתחום נשוא הצעתו (כולם או חלקם). הניסיון צריך שיהא של המציע עצמו.  

על המציע להיות בעל אישורי תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה  על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו 1976

 

על המציע לצרף להביא אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי הנ"ל.

a.       המלצות משלושה גופים עסקים או ארגונים ציבוריים להם נתן המציע שירות דומה לזה הניתן במסגרת מכרז זה במשך לפחות שנה.  


על המציע לצרף להצעתו המלצות בנוסח המפורט כנספח  "3" למכרז.   

 

b.      להצעה יש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתימה של המציע בנוסח המצורף כנספח 2

c.       להצעה יש לצרף את הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ___, כדלקמן: המציע ישלים ב- 2 עותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו (במבוא  להסכם), ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את עותקי ההסכם, כשהם חתומים במקור, להצעתו.

 

המזמין יהיה רשאי להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות.

 

ד.      אופן מתן השירותים

1.       לא יתקבלו תחליפים אשר לא אושרו בשלב הצעת המחיר, גם אם לטענת נותן השירות הינם עונים על הדרישות.

2.       במקרה של צורך להחלפת מכשיר או תיקון, ינתן שירות עד בית הלקוח.

 

ה.     כללי הגשת ההצעה והמסמכים:

1.       את הצעת המחיר כולל כל המסמכים יש לשלוח למייל  jnofar20@gmail.com

2.       החברה רשאית להזמין את מי מהמציעים שהיא מעוניינת להצגת התוכנית בפני הרכב אותו היא תבחר לאחר הגשת המסמכים.

 

ו.        החלטות החברה:

  1. הודעה לזוכה על דבר זכייתו תימסר לו בדואר אלקטרוני.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה, או מי שיוסמך על-ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים של החברה, משא ומתן עם מגיש הצעה, בטרם תקבל את הצעתו.

 

ז.       אופן בחירת ההצעה:

1.       הצעת המציעים תיבחנה לפי שקלול של מרכיבי איכות (50%) ומחיר (50%).

מרכיב האיכות ידורגו לפי מדדים אלו:

30% ממשק מנהל עובד – במסגרת הצגת ההצעה, הספק יציג את המערכת בזמן של כ-20 דקות בתאריך 20.06.21 או בתאריך 21.06.2021 ולפיכך ידרג הצוות העובד (מזכירות ועובדי המתנ"ס) את המערכת לפי ציון של 1-10.
20%דירוג חוות הדעת של הממליצים שהוגשו על ידי הספק, ידורג בין 1-10.
20%
ניסיון קודם עם גופים ציבוריים ובפרט רשויות מקומיות או מתנ"סים. לפי מספר הגופים, יינתנו נקודות בהתאמה.
30% בדיקת  עמידת  ההצעות במפרט שצוין ,במידה ולמציע ישנם מרכיבים אשר אינן ברשותו, ירדו נקודות במרכיב זה.
*במידה ולמציע אין את כל האופציות הדרושות ירדו 5 נקודות בהתאמה.

ככלל, המציע שהצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ייקבע כזוכה. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את ההצעה שזכתה לציון המשוקלל הגבוה ביותר או הקרוב אליו או כל הצעה שהיא, וכן לקבל הצעת מציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אך תוך נימוק.

 

ח.      ברורים, שאלות, הבהרות ושינויים

 

1.1.            עד יום ה' 10.06.2021 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למרכז, באמצעות פנייה במייל ל: jnofar20@gmail.com שאלות הבהרה בכתב. יש לציין בשורת הכותרת: "שאלות הבהרה למרכזייה" . העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

1.2.            כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את המרכז.

 

1.3.            חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה ששלחו אכן התקבלו אצל המזמין ולדאוג לקבלת אישור המזמין על כך. לא תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור, מציע שאין בידו אישור של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור.          
מסמך מענה לשאלות יועבר לכל רוכשי המכרז עד ליום 13.01.2021 באמצעות המייל.

 

1.4.            מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, והוא יישלח, כאמור, לכל מי שירכוש את מסמכי המכרז. ועל כן המציע יצרף את מסמך שאלות ותשובות חתום על ידו

 

1.5.            מציע שסבור שמצא סתירה, שגיאה, אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של המכרז או סעיף מסעיפיו - מתבקש להודיע על כך למזמין, בכתב, ללא דיחוי.

 

1.6.            למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לבירורים בעל-פה.

 

1.7.            המרכז רשאי, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

 

 

1.8.           המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 17.06.2021

הצעה שלא תהא במועד ובשעה האמורה בתיבת המכרזים לא תידון.

 

תקציר תאריכים :

תאריך פרסום המכרז 07.06.21

תאריך סופי לשליחת שאלות הבהרה 10.06.2021
תאריך סופי לקבלת תשובות לשאלות הבהרה 13.06.2021

תאריך סופי להגשת המכרז 17.06.2021
תאריך להצגת המערכת 20.06.21 / 21.06.21

תאריך סופי להודעה בדבר זוכה המכרז 27.06.2021

 

 

 

 

נספח  1

לכבוד

מתנ"ס קרית ים

 

הנדון: הצעת מחיר  למערכת מרכזיית ip  בענן וטלפוניה

 

להלן ההצעה:

 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי הפנייה, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי   ההתקשרות ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

1.         המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה וידוע לי כי החברה לא תשלם כל סכום נוסף על המחירים הנקובים בהמשך.

2.         על המחיר לא תחול הצמדה למדד, או  למטבע זר ולא תשולם כל מקדמה.

3.         אשא באחריות עפ"י דין בכל הקשור לביצוע העבודה או מתן השרות והריני מתחייב לבטח את אחריותי בגבולות אחריות הולמים שיהיו מקובלים על החברה, עם סעיף אחריות צולבת.

4.         אני מצהיר בזאת כי:

              א.           הנני בעל הידע, הניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא פנייה זו.

              ב.           ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל הפנייה.

               ג.            להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים, אשר פורטו במסמך הפנייה.

              ד.           אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לספק לחברה ולספק את כל הנדרש ולעמוד בלוח הזמנים כפי שנקבעו בפנייה.

              ה.           כל המחירים אשר יצוינו בהצעה הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ.

               ו.            הצעתי זו עומדת בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות.

5.                   להלן הצעתי על פי המפרט בהצעה זו:

 

 


 

 

 

 

תיאור

כמות

מחיר יחידה

סה"כ

במידה ולא קיים נא לסמן בתיבה זו

1

הקמת שלוחות טלפוניה וחיבורה למערכת

26

 

 

 

2

אפשרות לחיבור מערכת הטלפוניה למערכת ניהול לקוחות

 

 

 

 

3

טלפון ip   שולחני  מסוג דגםאו דומה לו T31P YEALINK

21

 

 

 

4

טלפון ip   שולחני מסוגדגם T27G   
YEALINK
או דומה לו

5

 

 

 

5

אוזניות לטלפון- מערכת ראש בעלת זרוע מיקרופון

4

 

 

 

6

חבילת שיחות 1000 דקות

 

 

 

 

7

נתב שיחות מתקדם/ דינאמי – ללא הגבלת ניתובים

 

 

 

 

8

הודעות מוקלטות-
תפריט הקלטה אשר מאפשר לשנות לפי צורך ונשמע בזמן חיוג הלקוח

 

 

 

 

9

מוסיקה בהמתנה/המתנה נעימה – התאמה אישית לכל שלוחה

 

 

 

 

10

תא קולי למייל – השארת הודעה קולית ההופכת למייל כתוב

 

 

 

 

11

אחסון הקלטות שיחות -

אחסון שיחות מוקלטות במערכת המפעיל ואפשרות ליצוא

 

 

 

 

12

שכפול שלוחות מהנייד לפלא (עקוב אחריי)

 

 

 

 

13

כניסה לתור – מספר בתור
הגדרת שלוחות לפי תור כולל מספר בתור

 

 

 

 

14

שיחות ועידה

 

 

 

 

15

בקרת נתונים וניהול גישה למערכת -
מערכת ניהול המאפשרת התאמות שינויים על ידי הלקוח במידת הצורך

 

 

 

 

16

אופציה לחבילת שיחות 2000 דקות

 

 

 

 

17

תקלה אשר דורשת טכנאי (תקלה קריטית) תטופל לא יאוחר מ-24 שעות מרגע פתיחת התקלה

 

 

 

 

18

מתן מענה לתקלות בדרך טלפונית

 

 

 

 

19

סה"כ מחיר חודשי כולל מע"מ

 

 

 

 

 

מרכיבים תוספתיים

1

Callback

 

 

 

 

2

Fax to mail

 

 

 

 

3

Mail to fax

 

 

 

 

4

אופציה להוספת ניתוב למוקד חיצוני

 

 

 

 

5

עלות שעת הדרכה למערכת  לפי צורך,  באופן פרונטלי

 

 

 

 

 

 

 

·         ניתן להחליף את המוצרים ברשימה, במוצרים שווי ערך או דומים למוצרים הרשומים מעלה באישור המזמין. מוצר המקביל ומספק את דרישות המזמין.

·         מציעים אשר אין להם את כל הפריטים במפרט ירדו להם נקודות בהתאמה במרכיבי  האיכות.

·         תינתן עדיפות לשעות הדרכה למערכת באופן פרונטלי ובהתאם לכך יתבצע תמחור נוסף.

·         השלוחות ממוקמות ב-8 אתרים שונים.

·         ניוד המספרים הישנים ולא להחליפם במספרי טלפון חדשים.

·          תהליך ההטמעה יתבצע תוך 14 יום יום אישור העסקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את ההצעות יש לשלוח למייל:  jnofar20@gmail.com

 

המציע מאשר בזאת בחתימתו כי הצעתו המפורטת לעיל מחייבת את המציע, והמחירים מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו.

 

 

 

 

שם המציע: ............................              ת.ז/ח.פ./מס' שותפות: ...............................

 

כתובת המציע: ......................................................... טלפון המציע: ....................................

 

פקס: ...........................................................  תאריך: .........................................

           

חתימה: ..........................................

 

 


 

 

 

 

עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי הוא מקיים את התנאים המקדימים שפורטו לעיל, הוא מבין את מהות השירות שהוא נדרש לספק, הוא בחן את מלוא הנתונים הדרושים לו לשם הגשת הצעתו, לפני הגשתה, קיבל את כל המידע הרלבנטי ומוותר על כל טענה בדבר חוסר הבנה של פרט מפרטי הזמנה זו להציע הצעות או של שגיאה כלשהי בהצעתו, אשר נובעת ממחסור במידע או נתונים ביחס לשירות המבוקש.

 

 

חתימת המציע

 

1.       עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע ושל בעלי השליטה בו כי במהלך השנה שקדמה להגשת ההצעה המציע שילם לכל עובדיו את כל התשלומים אשר הוא חייב לשלם, על פי כל דין, לרבות הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וחוזי עבודה אישיים ולרבות תשלומים סוציאליים.

 

 

חתימת המציע

 

2.       עצם הגשת ההצעה מהווה התחייבות של המציע לקיים את כל חוקי העבודה ביחס לעובדיו.

 

 

חתימת המציע

 

3.       בנוסף להצהרותיו, כאמור לעיל, יספק המציע במצורף להצעתו את כל האישורים ויחתום על כל הנספחים והתצהירים המפורטים בהסכם ההתקשרות המצורף למסמך הזמנה זה, וזאת כתנאי סף לבדיקת הצעתו. הוגשה הצעה שלא צורפו אליה כלל התצהירים והאישורים כאמור, יהיה המרכז רשאי לפסלה, על פי שיקול דעתו.

 

 

4.       למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי מסמך זה אינו מכרז פומבי. המשתתפים מאשרים, בעצם השתתפותם בהליך זה, כי הדבר הובהר להם באופן מפורש.

 

 

 

בכבוד רב,

 

המרכז – _________________________

 

 

 

 

 

 

 

נספח  2

הסכם

 

שנערך ונחתם בקרית ים ביום ______ לחודש ______ שנת _______

 

בין        ___________________ בע"מ, ח.פ. ____________________

(באמצעות מורשי החתימה ה"ה : 1. ____________  2. ______________

                                    כתובת: __________________________________________________

                                                (להלן "נותן השירותים")

                                                                                                                                                      מצד אחד

 

לבין      מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ, (להלן: רשת המתנ"סים קרית ים), ח.פ 510681968
משדרות משה שרת, קרית ים              (
להלן "החברה")

 

(באמצעות מורשי החתימה ה"ה : 1. ____________  2. ______________

 

                                                                                                                              מצד שני

 

הואיל   והחברה פנתה לנותן השירותים בבקשה כי יגיש הצעה בהתאם לנדרש במסמכי הפנייה ובמפרט המצורפים כנספח 1 להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן "העבודה" או "השירותים או "המוצרים");

והואיל ונותן השירותים  הגיש הצעתו על בסיס בקשת החברה והחברה בחרה בהצעתו;

והואיל והצדדים מסכימים, כי התקשרות זו תהיה שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד  למעביד, אלא כמזמין – נותן שירותים עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס קבלני ומקבל תמורה בגין ביצוע השירותים, כמתחייב ממעמד זה, בהתאם למפורט בהסכם זה;

והואיל:  וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל  ולהלן בהסכם זה;

 

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור:

1.       המבוא והנספח

א.           הצעת נותן השירותים  מיום ____________ מהווה נספח  להסכם זה (להלן- "נספח 2").

ב.    המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוסכם בזאת כי במקרה של סתירה בין הסכם זה לבין הנספחים יגברו הוראות הסכם זה.

ג.     כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם.

2.       מהות ההתקשרות

א.            החברה מזמינה בזה מאת נותן השירותים את השירותים המפורטים בנספח 1 המצ"ב להסכם זה , והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום הוראותיו.

ב.             נותן השירותים יפעיל את יוזמתו ונסיונו להציע לנציג שיפורים ותוספות לשירותים הניתנים

         על פי הסכם זה.

ג.        תוקף הסכם זה הינו לביצוע העבודה המפורטת ומתן השירותים המפורטים במפרט בלבד.

 

2.  הצהרת נותן השירותים

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת:

           א.         כי הוא מכיר את מהות השירותים ו/או המוצרים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע, נסיון,  והכשרה מקצועית מתאימה וכח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם ובנספחיו ברמה גבוהה.

         ב.            כי התוצרים והשירותים אותם יספק נותן השירותים על פי הסכם זה יהיו ברמה הטובה ביותר  על ידו וכי הוא יפעל  במלוא כושרו ומרצו על מנת לספקם ברמה הגבוהה ביותר.

            ג.          כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות הקבוע בנספח 1 להסכם.

            ד.         , כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים,הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם קיום הפעילות המפורטת בנספח 1 להסכם זה.   

           ה.          כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך קיום הפעילות ע"פ הסכם זה אם וככל שנדרשים.  

            ו.          כי המחירים הנקובים בהצעתו כאמור בנספח 1 להסכם זה נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות הכרוכות במתן השירותים ו/או המוצרים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת ציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים למפעילי משנה, אגרות שונות,  עלויות ביטוח ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות על המפורט בהסכם זה ונספחיו וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום כל שהוא.

            ז.          מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התקשרות החברה עם נותן השירותים בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו של נותן השירותים כאמור לעיל. כל ניסיון מצד נותן השירותים לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה הזכות לבטל הסכם זה לאלתר ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

           ח.     החברה תהיה רשאית לקזז, מכל סכום אשר היא תהיה חייבת בתשלומו לספק, על-פי הסכם זה, כל סכום שהספק יהיה חייב לחברה, בין אם מקור החבות בו נובע ישירות מיחסי הצדדים על-פי הסכם זה ובין אם מקור החובות בו הוא אחר.

 

 

           ט.      נוהלי תשלום

 

            י.          הספק יגיש לחברה, באמצעות הנציגים המוסמכים, חשבון בגין שירותי הספק, אליו יצורפו המסמכים הבאים:

 

1.  אישור חתום של נציג מוסמך של החברה בדבר ביצוע השירות בפועל.

2.       חשבונית מס.          

     יא.        התמורה בגין כל חשבון וחשבון תשולם לספק בתנאי "שוטף + 60 יום" מן המועד בו המציא הספק ל חברה את החשבון ואת המסמכים המצורפים לו, כאמור בסעיף 11 לעיל.      

      יב.        החברה תנכה במקור, מכל תשלום אשר יועבר לספק, כל תשלום אשר יש חובה לנכותו, על פי דין, למעט אם ימציא הספק אישורים מתאימים בדבר פטור מניכוי במקור.

 

4.       שירותי נותן השירותים

א.                  שירותי נותן השירותים יכללו את כל הנושאים המפורטים בהצעה המצורפת כנספח 1 להסכם זה.

ב.                  נותן השירותים מתחייב בזאת למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות ולפעול בהתאם להנחיות הממונה מטעם החברה וימלא את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה לשביעות רצונו המלאה, לרבות ביצוע תיקונים והתאמות נדרשות על ידי הממונה מטעם החברה.

ג.                    נותן השירותים מתחייב בזאת להופיע לכל פגישה ולהעביר דיווח מלא על שירותיו בהתאם לדרישת הממונה מטעם החברה לרבות המצאת כל מסמך שיידרש בכל התחומים הקשורים לביצוע העבודה.

ד.                  נותן השירותים, עובדיו וכל מי שמטעמו המועסק במתן השירותים יהיו בעלי כל האישורים התקפים למתן השירותים המבוקשים בהצעה.

ה.                  על נותן השירותים הזוכה לוודא, טרם התחייבויותיו, כי בידו כל הציוד, המכשור והאמצעים הדרושים לו לצורך מתן השירותים.

5. תמורה ומועדי תשלום

א.      בעבור ביצוע מלוא השירותים המפורטים במפרט  ובסעיף 3 דלעיל ומילוי כל התחייבויותיו לשביעות רצון החברה, תשלם החברה לנותן השירותים כנגד חשבוניות מס את הסכום המפורט בהצעתו שיהווה סכום תמורה מלא וסופי (להלן: "התמורה").

ב.      מובהר כי התמורה הנקובה בסעיף 5(א) דלעיל אינה צמודה למדד ומהווה את מלוא התמורה לנותן השירותים בעד כל שירותיו על פי הסכם זה, ונותן השירותים  לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין השירותים.

                       כן לא יהיה זכאי נותן השירותים להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתוספת תשלום בגין התארכות

                       תקופת מתן השירותים.

ג.        התמורה תשולם בעד השירותים אשר סופקו בפועל בלבד. נותן השירותים יעביר לחברה מראש אישורים בדבר ניהול ספרים כחוק ואישור בדבר שיעור ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אחר הנדרש על ידי רשויות המס.

ד.      נותן השירותים יעביר לחברה חשבונית מס מקור בגין כל בקשה לתשלום.

ה.      תשלום יועבר לאחר העברת החשבונית בעבור ביצוע ההתקנה החד פעמית והטלפוניה ולאחר אישור המזמין על נכנותה בתשלום שוטף+60.

ו.        החודשי ישולם חודש בחודשו בהוראת קבע עפ"י ההסכם.

ז.       החברה תהיה רשאית לקזז, מכל סכום אשר היא תהיה חייבת בתשלומו לספק, על-פי הסכם זה, כל סכום שהספק יהיה חייב לחברה, בין אם מקור החבות בו נובע ישירות מיחסי הצדדים על-פי הסכם זה ובין אם מקור החובות בו הוא אחר.

 

 

 

ח.      נוהלי תשלום

 

ט.  הספק יגיש לחברה, באמצעות הנציגים המוסמכים, חשבון בגין שירותי הספק, אליו יצורפו המסמכים הבאים:

 

1.        אישור חתום של נציג מוסמך של החברה בדבר ביצוע השירות בפועל.
2.  חשבונית מס.

י.        התמורה בגין כל חשבון וחשבון תשולם לספק בתנאי "שוטף + 60 יום" מן המועד בו המציא הספק לחברה את החשבון ואת המסמכים המצורפים לו, כאמור בסעיף 11 לעיל.      

3.       החברה תנכה במקור, מכל תשלום אשר יועבר לספק, כל תשלום אשר יש חובה לנכותו, על פי דין, למעט אם ימציא הספק אישורים מתאימים בדבר פטור מניכוי במקור.

 

6. העדר יחסי עובד מעביד

א.      נותן השירותים מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר נותן השירותים בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי וכן לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר שאינו בגדר התמורה הנקובה בהסכם זה.

ב.      למען הסר נותן השירותים מוצהר ומוסכם בזאת,כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו/או מועסקי נותן השירותים והם יהיו עובדיו של נותן השירותים בלבד. 

ג.        כמו כן,נותן השירותים יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל אחריות,חובה או חבות ו/או נזק שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,בתשלומים לביטוח לאומי,ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא,שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,תשי"ח - 1958 צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים,תשכ"ג-1963,  תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה,תשי"א-1951, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא,על פי כל דין,הסכם,הסדר קיבוצי וצו הרחבה.   נותן השירותים  יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו בעת מתן שירות לחברה.

ד.       נותן השירותים מתחייב לפצות ולשפות את החברה,מייד עם דרישתה הראשונה,במידה ותחויב בתשלום מכל מין וסוג שהוא ובכל דרך שהיא, לרבות על לא רק בדרך של "תביעה משפטית", ו/או בדרך של "דרישת תשלום" כאמור,למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו

ה.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות הצהרות נותן השירותים,  הרי שאם מכל סיבה שהיא יקבע כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן-מזמין, יעמוד התעריף ליום עבודה על הסכום הנהוג בחברה לעובד מינהלי בחוזה אישי ארעי.

8. אין להעביר את ההסכם

          א.         נותן השירותים  לא יסב את ההסכם או חלק הימנו לאחר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או ימסור לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת הנציג בכתב ומראש.

           ב.         סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף 6 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א – 1970.

 

9. עיקרי ההתקשרות

שירותי הספק על פי הסכם זה (בהסכם זה - "שירותי הספק") יכללו:

 

     

תיקון תקלות:

1.בעת דיווח על תקלות ימסור המדווח מטעם המשרד את חומרת התקלה (קריטית/ בינונית/רגילה).

2.       במקרים שבהם תתעורר מחלוקת סביב הקביעה אם תקלה מסוימת תיחשב קריטית, בינונית או רגילה, דרגת החומרה תיקבע על ידי המשרד.

3.       כל משרד יוכל לקבל התראות על תקלות, פתיחתן וסגירתן באמצעות .SMS לשם כך יעביר כל משרד בנפרד, רשימת אנשי קשר ואפיון רמת ומיקום התקלות לגביהן ירצה לקבל התראה.

4.       בעת קבלת דיווח על תקלה קריטית, בינונית או רגילה, יגיב הספק תוך פרק זמן התלוי בחומרת התקלה. אם מקבל הדיווח (בעל פה) אינו איש מקצוע, אזי התגובה הראשונה חייבת להיות התקשרות של אנשי מקצוע מטעם הספק אל המדווח, או אל מי שצוין על ידיו. תחילת טיפול תיחשב החל מהניסיון לפתור את התקלה ממרכז המערכת או הגעה לאתר. הספק יפעיל גם את צוות קבלני המשנה בהתאם לצורך.

5.       הטיפול בתקלה קריטית או בינונית יהיה רצוף עד שימצא פתרון, דהיינו עד שתתוקן התקלה או עד שתמצא דרך סבירה להוריד את חומרת התקלה. תנאי זה, בעיקר בכל הנוגע לתקלה קריטית, יתבצע ללא קשר לשעות העבודה המקובלות אצל הספק.

6.       במידת הצורך להחלפת מכשיר ינתן שירות עד בית הלקוח.

 

תקלה קריטית

 

7.       תקלה קריטית כהגדרתה, תטופל לפי המנגנון המפורט במכרז זה לתיקון תקלות וזמני תגובה, ובכל שעות היממה, קרי 365x24x7.

8.       תקלה קריטית הינה תקלה המשביתה את עבודתם של חלק משמעותי מהמשתמשים, וכן תקלה המשביתה מרכיבים מרכזיים בשירות (גם אם הסיבה לתקלה נובעת מרכיבים שאינם באחריות ישירה של הספק, כגון רשת תקשורת).

9.       בהתקבל דוח על תקלה קריטית, יגיב הספק מידית, בסיוע טלפוני במקביל להגעה לאתר התקלה.

10.   במקרים שבהם לא ניתן לבצע את התיקון מידית, יציע הספק פתרון זמני שיאפשר את הורדת חומרת התקלה מתקלה קריטית לתקלה רגילה, והתיקון יבוצע לאחר אישור גורם מקצועי מטעם המשרד. לחילופין, ידאג הספק תוך שעתיים לציוד או לפתרון חלופי אחר, שיחזיר את המערכת לכשירות מלאה עד לתיקון הציוד המקורי.

11.   בכל תקלה קריטית שמשך הטיפול בה חורג מזמן הטיפול בתקלה כפי שהוגדר, יפעל הספק באופן מידי לפתיחת תקלה במוקד היצרן. עורך המכרז או המשרד רשאים לדרוש התערבות של גורמים מומחים מטעם היצרן לטיפול בתקלה, לרבות דרישה להבאת צוות מומחים מחוץ לארץ, כפי שיידרש לתיקון התקלה - כל זאת ללא כל עלות מצד המזמין.

12.   במקרים שבהם תוכח פגיעה קריטית חוזרת בשירות כתוצאה מתקלות הקשורות במערכת, רשאים עורך המכרז או המשרד לדרוש העלאת רמת שרידות המערכות ברמת חומרה, לרבות התקנת מערכות נוספות לצורכי גיבוי ושרידות - כל זאת ללא כל עלות מצד המזמין. במקרים אלה יידרש הספק לעמוד בדרישות תוך פרק זמן של עד 60 ימי עבודה מיום הוכחת הפגיעה.

13.   בתקלה קריטית, כל הודעה על תקלה שנמסרה במסגרת שעות העבודה המקובלות תטופל באותו יום.

14.   אי עמידה בזמני התגובה או בזמן לפתרון התקלה לא תגרע מאחריות הספק לתיקון התקלה, אולם בזמנים אלה יתאפשר לעורך המכרז לנסות ולהפעיל אלטרנטיבות שונות לזירוז הפתרון או למזעור נזקי התקלה, ולחייב את הספק בעלויות הכרוכות בכך.

 

               i.                           תקלה בינונית

1.                         כל תקלה הנמצאת בתחום שבין תקלה קריטית לבין תקלה רגילה, תחשבנה לתקלה בינוניות.

2.                         כל תקלה אשר תוגדר כתקלה בינונית על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז.

3.                         על תקלה בינונית יגיב הספק בהתאם.

             ii.                           תקלה רגילה

1.                         תקלה רגילה היא תקלה שאין דחיפות לתקנה מידית, כגון פגיעה במשאב בודד או במשאבים בודדים מתוך רבים (שלוחה, טלפון, עמדת עבודה, אי יכולת לשנות פרמטר תפעולי המשני בחשיבותו/אינו דחוף וכדומה).

2.                         כל תקלה אשר תוגדר כתקלה רגילה על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז.

3.                         על תקלה רגילה יגיב הספק בהתאם.

 

 

א.      תקופת ההתקשרות תחול לפחות ל-3 שנים ממועד התקנת המערכת. אפשרות להארכה לעוד 3 שנים ללא צורך במכרז בהסכמת המזמין והספק בהתראה של חודש מראש במייל.

ב.       המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות לאחר שנה, במעמד צד אחד.

ג.        המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות בעלות ההתקנה בלבד, עד חודש מיום הפעלת המערכת באופן מלא.

 

10. הפסקת ההתקשרות

 

א.      החברה תהייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הנמקה, להפסיק את שירותיו של הספק, על פי הסכם זה, וזאת לאחר מתן הודעה של 30 ימים מראש. במקרה של הפסקת ההתקשרות, כאמור, יהיה הספק זכאי לתשלום התמורה בגין השירותים אשר הוענקו על ידו בפועל.

 

ב.              אין באמור בסעיף קטן א' לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים במקרה של הפרת ההסכם, על פי כל דין.      

ג.                מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן א' לעיל, מובהר בזה כי בכל אחד מן המקרים המנויים מטה, תהיה לחברה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק, על-פי הסכם זה, בהודעה של ארבעים ושמונה שעות מראש. ואלה המקרים:

 

                  (1)      ניתן נגד הספק צו פירוק או צו פשיטת רגל או צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים, והצו שניתן כאמור לא בוטל בתוך שבעה ימים מן המועד בו ניתן.

 

                  (2)      הוגשו כנגד מי מעובדי הספק ו/או נותני השירות ו/או העובדים מטעמו תלונה למשטרת ישראל ו/או כתב אישום בגין עבירה של הטרדה מינית, תקיפה או אלימות כלשהיא, בין בקשר עם ביצוע שירותי הספק, על-פי הסכם זה ובין אם לאו, ועבודתו של אותו אדם אצל הספק ו/או עבורו ו/או מטעמו לא הופסקה באופן מידי וכניסתו למרכז לא נאסרה.

 

ד.              החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי בהודעה בכתב לספק, במידה שאירע אחד או יותר מן המקרים שלהלן:

1.       הפעילות בוטלה, עקב שיקולים ביטחוניים ו/או המלצת גורמי הביטחון וההצלה ו/או עקב ביטול ההסכם  ההבנות עם העירייה ו/או בשל הנחיות רגולטוריות בין היתר הנוגעות לבריאות הציבור, ו/או  עקב כל סיבה אחרת אשר לא בשליטתו של המרכז.     

2.       הספק העביר ו/או המחה את חיוביו לפי ההסכם, כולם או חלקם, בניגוד להוראות הסכם זה;     

3.       הספק הפר את ההסכם, וההפרה לא תוקנה תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על ההפרה;

ה.     
השתמשה החברה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהא לנותן השירותים עילת תביעה כלשהי נגד החברה בגלל ביטול ההסכם. הופסק ביצועו כאמור לא יהיה נותן השירותים  זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם על ידיו עד לתאריך הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד לתאריך הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה, וזאת בשיעור שייקבע על ידי הנציג ובהתאם להוראות סעיף 5 להסכם.    

ו.                מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה תהיה רשאית החברה, בכל אחד מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי נותן השירותים ועצם חתימתו של נותן השירותים  על הסכם זה מאשר את הסכמתו לכך. לנותן השירותים לא תהא כל זכות עכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ אחר השייך לחברה והוא ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך 7 ימים מיום שנדרש לעשות כן.

 

11. אחריות וביטוח

         א.              החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנותן השירותים ו/או למי מעובדי נותן השירותים ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב מתן השירותים.

          ב.              נותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אנותן השירותיםת השירותים ובקשר לכך. אם תידרש החברה לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב נותן השירותים להחזיר לחברה ו/או לשפותה בסכום שישולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי החברה, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה מנותן השירותים לפי הסכם זה.

          ג.               מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים לטובתו ולטובת החברה כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמפורט בו. אישור קיום הביטוחים יוחתם על ידי חברת הביטוח המבטחת את נותן השירותים.

12. פיצויים בגין נזקים

מבלי לפגוע בזכויות החברה כמפורט בסעיף 11 לעיל, ככל שהפר נותן השירותים ו/או מי מטעמו אחת או יותר מהתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה, לרבות אך לא רק: אי מתן השירותים או  המוצרים במועד אשר הוגדר על ידי החברה ו/או אי מתן שירותים בהיקפים הנדרשים ו/או מתן השירותים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות נותן השירותים יהיה חייב נותן השירותים לשלם  לחברה פיצויים בעד הנזקים או הפסדים שנגרמו לחברה כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד משפטי אחר. 

 

13.שונות

    א.           הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, נתונים כלשהם שנמסרו ו/או נעשו בכתב או בעל פה על    ידי צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים בהסכם, הינם בטלים ומשוללי נפקות מכל מין וסוג.

ב.                     הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בחיפה ו/או ירושלים בלבד.

 

14.. כתובות

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם. מסמך שישלח בפקס או בדוא"ל ייחשב כאילו נתקבל בתוך 24 שעות ממועד שנשלח. ובמסירה ידנית, מעת מסירתו.

                                                ולראיה באו הצדדים על החתום:

      ____________________                                                       ____________________

                        החברה                                                                                 נותן השירותים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 3

טופס ניסיון קודם

1.       פרטים על המשתתף

1.1.    שם המשתתף:                                                                                                 

1.2.    מס' הזיהוי:                                                                                                    

1.3.    מען המשתתף (כולל מיקוד):                                                                             

1.4.    שם איש הקשר אצל המשתתף:                                                                          

1.5.    תפקיד איש הקשר:                                                                                          

1.6.    טלפונים:                                                                                            

1.7.    פקס:                                                                                                              

1.8.    דואר אלקטרוני:                                                                                              

 

2.       תיאור ניסיון קודם

 

על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף:

2.1.   עבודה מס' 1

 

שם המזמין:                                                    

העיסוק /סוג של המזמין (רשות מקומית, מוסדות חינוך, מפעל וכיו"ב):                              

טל'                                        מייל________________ פקס'                            .

תיאור השירותים:

                                                                                                                                                                                                                                                         

מקום ביצוע השירותים:                                                                                                           

      מועד הביצוע  - התחלה:                                     גמר:                                        .

 

2.2.   עבודה מס' 2

 

שם המזמין:                                                    

 

העיסוק /סוג של המזמין (רשות מקומית, מוסדות חינוך, מפעל וכיו"ב):                              

 

טל'                                        מייל________________        פקס'                                 .

 

תיאור השירותים:

                                                                                                                                                                                                                                                         

מקום ביצוע השירותים:                                                                                                           

      מועד הביצוע  - התחלה:                                     גמר:                                        .

 

2.3.   עבודה מס' 3

 

שם המזמין:                                                    

 

העיסוק /סוג של המזמין (רשות מקומית, מוסדות חינוך, מפעל וכיו"ב):                              

 

טל'                                 מייל_____________ פקס'                            .

תיאור השירותים:

                                                                                                                                                                                                                                                         

מקום ביצוע השירותים:                                                                                                           

      מועד הביצוע  - התחלה:                                     גמר:                                        .     

הערות:

ניתן לצרף המלצות של מציעים אלו כתובות בנייר לוגו של המציע.

 

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat