חיפוש באתר

מכרזים

מכרז סגור- בקשה לקבלת הצעות מחיר להגברה , תאורה ומסכים לאירועים 2021

מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסו דה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ , רשת
המתנ"סים קרית ים,)להלן: "החברה"( מבקשת לקבל הצעות להגברה תאורה ומסכים לאירועי
הזיכרון , כמפורט במפרט המצורף לבקשה זו.
א. בקשת הצעות
1 .אין לראות בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות . התקשרות עם
הזוכה תעשה בהתאם לנוסח ההתקשרות, וייחתם על ידי החברה, לאחר ובכפוף
לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.
2 .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והחברה
שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר נותני שירותים.
3 .המחירים שיגישו המציעים יכללו את כל עלויות נותן השירותים, לרבות העסקת עובדים,
ביטול זמן, שעות הכנה היטלי המס החלים עליהם וכולל נסיעות לחברה ו/או למתנ"סים
והכל בתאום עם המזמין. המציעים לא יעלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר
לאופן אספקת המוצרים והשירותים, הדרישות, המפרט וכל רכיב אחר על פיו יש לנותן
השירותים המוצרים ומובהר, כי הצעות המחיר שיוגשו הינו סופי וכולל מע"מ בהצעה.
4 .המחירים המוצעים יחולו על כל השירותים והמוצרים הנדרשים, כהגדרתם במפרט.
5 .המחירים יוגשו על גבי טופס הצעת המחיר וימולאו ע"פ הנדרש. הצעה שלא תמולא
כנדרש לא תילקח בחשבון.
ב. תנאי סף לבחינת ההצעות
1 .רשאים להשתתף ולהגיש הצעות מציעים אשר עונים על ה קריטריונים המצטברים הבאים:
א. יחיד תושב ישראל, תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(. הצעה
שלא תוגש כאמור – לא תיבחן.
ב. הם בעלי כל ההיתרים והאישורים הדרושים ל קיום הפעילות המוצעת על ידו המפורטת
בנספח א' להסכם ההתקשרות, לרבות רישיון עסק.
ג. מנהל ספרים כנדרש עפ "י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף לכך
בהתאם לאמור בחוק הנ" ל.
2
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
ג. אופן מתן השירותים
1 .על הזוכה להיות ערוך לעבודה בתוך 7 ימי עסקים מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה.
2 .לא יתקבלו מוצרים בכל שלב שלא יאושרו על ידי הממונה, כי הם עונים על הדרישות . לא ניתן
האישור כאמור - על נותן השירותים לבצע תיקונים והשלמות ביחס לאותו מוצר עד לשביעות
רצון הממונה ללא כל עלות נוספת.
3 .החברה רשאית לעשות שימוש במוצרים ובשירותים הנכללים במפרט, על פי שיקול דעתה
וזאת בין באמצעות עובדיה ובין באמצעותו נותני שירותים אחרים.
ד. אופן התשלום
התשלום יהיה בתנאים של שוטף + 60 יום מיום קבלת חשבונית מס כחוק בחברה, ורק לאחר אישורה
על ידי הממונה.
ה. מצורף לפנייה זו:
1 .טופס בקשה להצעת המחיר.
2 .הסכם התקשרות עם החברה
ו.כללי הגשת ההצעה והמסמכים:
1 .המציע יגיש את הצעתו על גבי טופס נספח 1 וימלא את נספחים 3,2 ו4 ויגישם ביחד עם
ההצעה במסמכים נפרדים.
2 .אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ) אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס,
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ( התשל" ו- 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי
חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
3 .אישור המבטח בדבר קיום פוליסת ביטוח.
4 .הסכם חתום כנדרש )יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה מלאה בסוף ההסכם(.
5 .טופס הצעת המחיר כולל כל האישורים, הנספחים והמסמכים הנדרשים בתנאי הסף.
6 .את הצעת המחיר כולל כל המסמכים יש להגיש עד ליום חמישי ה04.01 בשעה 00:14 ל טקס
יום השואה לחללי מערכות ישראל ועד יום ראשון ה04.04 בשעה 00:18 לטקס ערב יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ערב ולטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בבית העלמין
למייל il.org.matnasim@tom הצעות שיתקבלו מאוחר יותר לא יידונו .
7 .החברה רשאית להזמין את מי מהמציעים שהיא מעוניינת להצגת התוכנית בפני הרכב אותו
היא תבחר לאחר הגשת המסמכים.
8 .החברה רשאית לפצל את הבחירה בזוכים בין האירועים השונים.
3
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
ו. החלטות החברה :
1 .הודעה לזוכה על דבר זכייתו תימסר לו בדוא"ל.
2 .על הזוכה להמציא אישור בדבר קיום ביטוח כנדרש וזאת בתוך 7 ימי עבודה מהמועד
שנמסרה לו הודעה כאמור.
3 .לא המציא הזוכה את אישור קיום הביטוח במועד ו/או לא השלים את הדרוש לשם התחלת
הפעלת הפעילות המוצעת ו/או לא ימציא לחברה אחד מן ההיתרים ו/או האישורים ו/או
הרישיונות הדרושים על פי דין להפעלת הפעילות המוצעת בפרק הזמן שיקבע על ידי החברה
מיום חתימת הסכם ההתקשרות, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתי ולהעביר את ביצוע
העבודה ו/או מתן השירותים למציע שדורג שני וזאת מבלי שהזוכה המקורי יוכל להעלות כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה אם נהגה כך.
4 .מובהר בזאת כי במסגרת בחינת ההצעות תהא רשאית הועדה להתחשב בסוג הפעילות
המוצעת, אמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו
כלפי אחרים, בניסיון קודם של החברה בהתקשרות עם המציע - אם הייתה כזו, ובאופן
כללי, בכל קריטריון עני יני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה
בדבר קבלת הצעה.
5 .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה, או מי שיוסמך על -ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל,
באמצעות ועדת המכרזים של החברה , משא ומתן עם מגיש הצעה, בטרם תקבל את
הצעתו.
6 .למרות כל האמור לעיל, המרכז אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה
שהיא והוא רשאי לבטל את ההליכים נשוא מכרז זה בכל שלב שהוא.
4
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
נספח 1
לכבוד
מרכז קהילתי קרית ים ע"ש מנדל
הנדון: הצעת מחיר - להגברה, תאורה ומסכים לאירועי יום הזיכרון לשואה והגבורה, יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בית העלמין
להלן ההצעה:
אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי הפנייה, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי ההתקשרות
ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
1 .המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה
וידוע לי כי החברה לא תשלם כל סכום נוסף על המחירים הנקובים בהמשך.
2 .על המחיר לא תחול הצמדה למדד, או למטבע זר ולא תשולם כל מקדמה.
3 .אשא באחריות עפ"י דין בכל הקשור לביצוע העבודה או מתן השרות והריני מתחייב לבטח
את אחריותי בגבולות אחריות הולמים שיהיו מקובלים על החברה, עם סעיף אחריות צולבת.
4 .אני מצהיר בזאת כי:
א. הנני בעל הידע, הניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא פנייה זו.
ב. ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא
רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל הפנייה.
ג. להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים, אשר פורטו במסמך הפנייה.
ד. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב ל ספק לחברה ולספק את כל הנדרש ולעמוד בלוח
הזמנים כפי שנקבעו בפנייה.
ה. כל המחירים אשר יצוינו בהצעה הינם בשקלים וכוללים מע"מ.
ו. ידוע לי כי התמורה תשולם בתנאי תשלום שוטף + 60 מיום אישור החשבונית על ידי
הממונה.
5 .הצעתי זו עומדת בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות.
6 .להלן הצעתי על פי המפרט בהצעה זו:
5
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
מפרטים טכניים נדרשים
אירוע פירוט סה"כ כולל מע"מ
ערב יום הזיכרון לשואה
והגבורה – טקס מרכזי
באשכול הפיס
ערב יום זיכרון יום
07.04.2021ה רביעי
התחלת אירוע 00:20
הגברה ומסכים:
• 16 נקים
• 2 מיקרופונים הנדי אלחוטי + סטנדים
• 6 מיקרופונ ים קונדנסרים
• מיקרופון בעמדת הסאונד
• מיקרופון פורץ
• מערכת PA לכיסוי שטח האולם
front fill מערכת•
• מיקסר דיגיטלי DIGICO/MAIDAS עם חיבור למחשב
עם יציאה למוניטור ) שנמצא בלובי( .
• מערכת הגברה לחדר חיצוני
• מערכת הגברה ללובי כניסה
• נתב שידור
• 2 טלויזיות בלובי במעגל סגור
תאורה:
• תאורת שטיפה - ) או תומסים או לדים (
MAC 301 לד מובינג - 8 •
7q פנסי 4 •
• 4 פנסי אוורה
SHARPY BEAM פנסי 6 •
• קוורצים 2( בת שבע (
• מחשב תאורה גרנד אמ איי
• 2 פנסי לד לרחבת הכניסה
• מסך לד בגודל 3/5 3.pעל גבי במה 10 ס"מ על ידי עיגוני
שפרייצים
• עמדת קלירקום בין הגורמים המתפעלים
• 4 מוניטורים
• 6 פנסי 64 par להארת אלמנטים שונים
• 2 ספליטרים
• פיקוד תאורה MA2 GRAND אורגינל בלבד!!!
• 2 מכונות עשן + מאו ררים
• 2 טלויזיות 50 אינץ בלובי כניסה
כללי:
• חיבורים למחשב+מחשב
• חיבור וניתוב בין כל המסכים עלי ידי עמדה מקצועית עם
תוכנות מקוריות בלבד וחיבור למצלמה חיצונית לטובת
שידור בפייסבוק.
ההגברה צריכה להיות מוכנה ביום שלישי בשעה 00:12
בצהריים 4.6 וחזרות עד השעה 00:18 לערך באותו יום.
כ"א : מינימום 3 אנשי צוות
מחיר לכל המפרט:
._________
מחיר לכל המפרט
למעט: 2 טלויזיות
בלובי במעגל סגור,
מערכת הגברה
ללובי כניסה
מערכת הגברה
לחדר חיצוני . :
____________
)1
ערב יום הזיכרון – בבית
יד לבנים
הגברה ומסכים :
• במה 5.2 מטר לטובת האומנים גובה 50 ס "מ.
6
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
ערב יום זיכרון בבית יד
13.04.2021 לבנים
התחלת אירוע 00:20
מדגם PA LINE ARRAY מערכת•
MAYER/NEXO( על גבי המגדלים( .
• מערכת דילי למסך הקרנה- לרחוב הראשי.
• מסך הקרנה בגודל 4/3+ מקרן 10000 ansi בלבד –
לרחוב הראשי .
• מיקסר דיגטלי מדגם DIGICO/MAIDAS
• 4 מיקרופונים אלחוטיים ו4 סטנדים
• מיקרופון בעמדת הסאונד
• 8 מיקרופונ ים קונדנסרים
• מיקרופון פורץ .
• עמדת קלירקום בין הגורמים המתפעלים
• מוניטורים/אינרים על פי דרישת הקונסברטוריון.
• 2 מסכי לד בגודל 4/3 בתלייה מצידי הבמה 3.p או
לחלופין על במה בגובה מטר.
• חיבור וניתוב כל המסכים ביחד
תאורה:
SHARPY BEAM פנסים 8 •
MAC 101 פנסי 8 •
MAC 301 פנסי 12 •
BLINDER 4LIGHT פנסי 2 •
PAR 64 FRONT+2 super lift פנסי 24 •
DIMMERS 40 •
Q7 פנסי 6 •
• 2 מכונות עשן +מאווררים
• פיקוד תאורה MA2 GRAND אורגינל בלבד.
• 2 ספליטרים
כללי:
• חיבורים למחשב+מחשב
• חיבור וניתוב בין כל המסכים עלי ידי עמדה מקצועית
עם תוכנות מקוריות בלבד וחיבור למצלמה חיצונית
לטובת שידור בפייסבוק.
• איש מקצוע שמבין בנגינה חיה - משמעותי
ההגברה צריכה להיות מוכנה ביום שני בשעה 30:19 לצורך
חזרה סופית שתערך עד השעה 00:22 לערך. כולל שמירה על
הציוד בין שני לשלישי.
בוקר יום הזיכרון יום
רביעי בבית העלמין צור
14.04.2021 שלום
התחלת אירוע 00:10
הגברה:
• מערכת PAלכיסוי שטח הטקס
• מיקסר 12ערוצים
• מיק' לפי דרישה
• מיקרופונים עד 4 יחידות לפי דרישה קונסברטוריון .
• מוניטורים על פי דרישת האמנים
7
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
ההגברה צריכה להיות מוכנה ביום רביעי בשעה 00:08 לצורך
הכנות לאירוע.
מפת חצר יד לבנים אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל :
התמונות נלקחו מצילומי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - /il.co.vkrayot.www://https
ניתן להגיע לסיור במתחמים בתיאום מראש.
• המציע יצרף כל מידע אשר יאפשר להבין וללמוד על ניסיון המציע.
• המציע ימלא את נספח 2 לצורך קבלת המלצות כמוסבר בסעיף ו4 .
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה מחיר כולל מע"מ:_________
מחיר לכל המפרט למעט 2 טלויזיות בלובי במעגל
סגור, מערכת הגברה ללובי הכניסה ומערכת הגברה
לחדר חיצוני כולל מע"מ : _______________
טקס ערב יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל
מחיר כולל מע"מ:_________
טקס בוקר יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל בבית העלמין
מחיר כולל מע"מ:_________
את ההצעות יש לשלוח למייל: il.org.matnasim@tom
8
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
ליום השואה עד יום חמישי ה 04.01 בשעה 00:14 .
ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ערב ובוקר עד יום ראשון ה04.04 בשעה 00:18 .
המתנ"ס שומר לעצמו על הזכות לפצל את הנוהל ולבחור ספק נפרד לכל אירוע.
שם המציע: ............................ ת.ז/ח.פ./מס' שותפות: ...............................
כתובת המציע: ......................................................... טלפון המציע: ....................................
פקס: ........................................................... תאריך: .........................................
חתימה: ...........................................
9
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
נספח 2
טופס ניסיון קודם
1 .פרטים על המשתתף
1.1 .שם המשתתף:
2.1 .מס' הזיהוי:
3.1 .מען המשתתף )כולל מיקוד(:
4.1 .שם איש הקשר אצל המשתתף:
5.1 .תפקיד איש הקשר:
:טלפונים. 1.6
:פקס. 1.7
8.1 .דואר אלקטרוני:
2 .תיאור ניסיון קודם
על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף:
1 'מס עבודה. 2.1
שם המזמין :
העיסוק /סוג של המזמין )רשות מקומית, מוסדות חינוך, מפעל וכיו"ב(:

טל' מייל________________ פקס'
.
תיאור השירותים :
מקום ביצוע השירותים:
מועד הביצוע - התחלה: גמר:
.
2 'מס עבודה. 2.2
שם המזמין :
10
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
העיסוק /סוג של המזמין )רשות מקומית, מוסדות חינוך, מפעל וכיו"ב(:

טל' מייל________________ פקס'
.
תיאור השירותים :
מקום ביצוע השירותים:
מועד הביצוע - התחלה: גמר:
.
3 'מס עבודה. 2.3
שם המזמין :
העיסוק /סוג של המזמין )רשות מקומית, מוסדות חינוך, מפעל וכיו"ב(:

טל' מייל_____________ פקס' .
תיאור השירותים :
מקום ביצוע השירותים:
מועד הביצוע - התחלה: גמר:
.
11
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
הערות:
ניתן לצרף המלצות של מציעים אלו כתובות בנייר לוגו של החברה.
נ ספח 3
הסכם
שנערך ונחתם בקרית ים ביום ______ לחודש ______ שנת _______
בין ___________________ בע"מ , ח.פ. ____________________
)באמצעות מורשי החתימה ה"ה : 1 ____________ .2 ______________ .
כתובת: __________________________________________________
)להלן – "נותן השירותים"(
מצד אחד
לבין מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י
בע"מ, )להלן: רשת המתנ"סים קרית ים(, ח.פ 510681968
משדרות משה שרת , קרית ים )להלן – "החברה "(
)באמצעות מורשי החתימה ה"ה : 1 ____________ .2 ______________ .
מצד שני
הואיל והחברה פנתה לנותן השירותים ב בקשה כי יגיש הצעה בהתאם לנדרש במסמכי הפנייה ובמפרט
המצורפים כנספח 1 להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ) להלן – "העבודה" או "השירותים או
"המוצרים" (;
והואיל ונותן השירותים הגיש הצעתו על בסיס בקשת החברה והחברה בחרה בהצעתו;
והואיל והצדדים מסכימים, כי התקשרות זו תהיה שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד,
אלא כמזמין – נותן שירותים עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס קבלני ומקבל תמורה בגין
ביצוע השירותים, כמתחייב ממעמד זה, בהתאם למפורט בהסכם זה;
12
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
והואיל: וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בהסכם
זה;
אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור:
1 .המבוא והנספח
א. הצעת נותן השירותים מיום ____________ מהווה נספח להסכם זה )להלן - "נספח 2 .)"
ב. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוסכם בזאת כי במקרה של סתירה
בין הסכם זה לבין הנספחים יגברו הוראות הסכם זה.
ג. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם.
2 .מהות ההתקשרות
א. החברה מזמינה בזה מאת נותן השירותים את השירותים המפורטים בנספח א' המצ"ב להסכם זה
, והמהווה חלק בלתי נפרד הי מנו, בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום הוראותיו .
ב. נותן השירותים יפעיל את יוזמתו ונסיונו להציע לנציג שיפורים ותוספות לשירותים הניתנים
על פי הסכם זה.
ג. תוקף הסכם זה הינו לביצוע העבודה המפורטת ומתן השירותים המפורטים במפרט בלבד.
3 .הצהרת נותן השירותים
נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת:
א. כי הוא מכיר את מהות השירותים ו/או המוצרים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע, נסיון, והכשרה
מקצועית מתאימה וכח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם ובנספח יו ברמה
גבוהה.
ב. כי התוצרים והשירותים אותם יספק נותן השירותים על פי הסכם זה יהיו ברמה הטובה ביותר על
ידו וכי הוא יפעל במלוא כושרו ומרצו על מנת לספקם ברמה הגבוהה ביותר.
ג. כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות הקבוע בנספח
1 להסכם.
ד. , כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם קיום הפעילות
המפורטת בנספח 1 להסכם זה.
ה. כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי ו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת
האישורים וההיתרים הדרושים לצורך קיום הפעילות ע"פ הסכם זה אם וככל שנדרשים.
ו. כי המחירים הנקובים בהצעתו כאמור בנספח 1 להסכם זה נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את
כל העלויות וההוצאות הכרוכות במתן השירותים ו/או המוצרים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו.
לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת ציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו,
13
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
תשלומים למפעילי משנה, אגרות שונות, עלויות ביטוח ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות
על המפורט בהסכם זה ונספחיו וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום כל שהוא.
ז. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התקשרות החברה עם נותן השירותים בהסכם זה נעשית אך
ורק על סמך הצהרותיו של נותן השירותים כאמור לעיל. כל ניסיון מצד נותן השירותים לחזור בו או
להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה
לחברה הזכות לבטל הסכם זה לאלתר ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
4 .שירותי נותן השירותים
א. שירותי נותן השירותים יכללו את כל הנושאים המפורטים בהצעה המצורפת כנספח 1 להסכם זה.
ב. נותן השירותים מתחייב בזאת למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות ו לפעול בהתאם
להנחיות הממונה מטעם החברה וימלא את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ל שביעות
רצונו המלאה, לרבות ב יצוע תיקונים והתאמות נדרשות על ידי הממונה מטעם החברה.
ג. נותן השירותים מתחייב בזאת להופיע לכל פגישה ולהעביר דיווח מלא על שירותיו בהתאם
לדרישת הממונה מטעם החברה לרבות המצאת כל מסמך שיידרש בכל התחומים
הקשורים לביצוע העבודה.
ד. נותן השירותים עובדיו וכל מי שמטעמו המועסק במתן השירותים יהיו בעלי כל האישורים
התקפים למתן השירותים המבוקשים בהצעה .
ה. על נותן השירותים הזוכה לוודא, טרם התחייבויותיו, כי בידו כל הציוד, המכשור והאמצעים
הדרושים לו לצורך מתן השירותים.
ו. על נותן השירותים לספק אישור מהמשטרה לפי החוק בנושא היעדר עבירות מין
5 .תמורה ומועדי תשלום
א. בעבור ביצוע מלוא השירותים המפורטים במפרט ובסעיף 3 ד לעיל ומילוי כל התחייבויותיו
לשביעות רצון החברה, תשלם החברה לנותן השירותים כנגד חשבוניות מס את הסכום
המפורט בהצעתו שיהווה סכום תמורה מלא וסופי )להלן: "התמורה"( .
ב. מובהר כי התמורה הנקובה בסעיף 5(א( ד לעיל אינה צמודה למדד ומהווה את מלוא
התמורה לנותן השירותים בעד כל שירותיו על פי הסכם זה, ונותן השירותים לא יהיה זכאי
לכל תשלום נוסף בגין השירותים.
כן לא יהיה זכאי נותן השירותים להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתוספת תשלום בגין התארכות
תקופת מתן השירותים.
14
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
ג. התמורה תשולם בעד השירותים אשר סופקו בפועל בלבד. נותן השירותים יעביר לחברה מראש
אישורים בדבר ניהול ספרים כחוק ואישור בדבר שיעור ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אחר הנדרש
על ידי רשויות המס.
ד. נותן השירותים יעביר לחברה חשבונית מס מקור בגין כל בקשה לתשלום.
6 .העדר יחסי עובד מעביד
א. נותן השירותים מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי
עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר נותן השירותים בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי
אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו. נותן השירותים לא יהיה
זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי וכן לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר שאינו
בגדר התמורה הנקובה בהסכם זה.
ב. למען הסר נותן השירותים מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו/או מועסקי
נותן השירותים והם יהיו עובדיו של נותן השירות ים בלבד.
ג. כמו כן, נותן השירותים יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל אחריות, חובה
או חבות ו/או נזק שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר
עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי "ח - 1958 צווי י פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים,
תשכ"ג -1963 ,תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי "א-
1951 ,תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות
מכל וסוג שהוא, על פי כל דין, הסכם, הסדר קיבוצי וצו הרחבה. נותן השירותים יהיה אחראי לכל
נזק שיגרם לו או למי מעובדיו בעת מתן שירות לחברה.
ד. נותן השירותים מתחייב לפצות ולשפות את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, במידה ותחויב
בתשלום מכל מין וסוג שהוא ובכל דרך שהיא, לרבות על לא רק בדרך של "תביעה משפטית" , ו/או
בדרך של "דרישת תשלום" כאמור, למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו
ה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות הצהרות נותן השירותים, הרי שאם מכל סיבה שהיא יקבע
כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן-מזמין, יעמוד התעריף ליום עבודה על הסכום הנהוג בחברה
לעובד מינהלי בחוזה אישי ארעי.
15
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
8 .אין להעביר את ההסכם
א. נותן השירותים לא יסב את ההסכם או חלק הימנו לאחר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או ימסור לאחר
כל זכות או חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת הנציג בכתב ומראש.
ב. סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף 6
לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( , תשל"א – 1970 .

9 .זכויות יוצרים וסודיות
א. כל זכויות היוצרים על התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, חוות דעת, וכל
חומר אחר אשר יפותח, יירכש או יותאם ע"י נותן השירותים לצורך מתן השירותים נשוא
ההתקשרות זה, יהיו רכושם של החברה.
ב. נותן השירותים לא י עביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותי ו עפ"י הסכם זה ו/או חלק מהם
לאחר, לא יתיר הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא, אלא
בהתאם להוראות והנחיות החברה.
ג. נותן השירותים מצהיר, כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו
במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י הסכם זה.
ד. הוגשה תביעה נגד החברה לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר החברה תעשה בו שימוש לפי
הסכם זה מפר זכויות יוצרים, מתחייב נותן השירותים לשפות את החברה עם דרישה ראשונה,
בגין כל הסכומים שתחויב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר
המפר בחומר אחר שאינו מפר, ובלבד שהחברה מסרה לנותן השירותים הודעה על דבר
התביעה מיד עם המצאתה לה ואפשרה לנותן השירותים להתגונן.
ה. אם נותן השירותים משתמש בחומרים של בעלי זכויות של אחרים לצורך הפעלת ההסכם ומתן
השירותים לפיו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו. אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת
נותן השירותים על חשבונו .
ו. בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של החברה בכתב, יעביר נותן את כל התוכניות,
התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידיו או בידי עובדי ו, וכל מי מטעמו המועסקים
במסגרת מתן השירותים, לידי החברה.
ז. בנוסף, עם סיום שירותי נותן השירותים יחזיר לחברה את כל המסמכים אש ר קיבל ממנה
במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממוינים באופן מאפשר התמצאות
של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.
10 .קיזוז
מוסכם ומוצהר בזאת, כי כל סכום ו/או פיצוי שיגיע לחברה מנותן השירותים בהתאם להסכם זה או
16
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
מכל מקור שהוא או שכל סכום שעל החברה יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו בגין
מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מועסקיו, תהא החברה רשאית לקזז מכל תשלום ו/או שכר שיגיע
לנותן השירותים עפ"י הסכם זה.
11 .ביטול ההסכם על ידי החברה
א. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף לכל סעד העומד לראשות החברה על פי הסכם
זה ועל פי כל דין , מוסכם על ידי הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן
תהיה החברה רשאית להודיע לנותן השירותים לאלתר על ביטול ההתקשרות ונותן
השירותים ייחשב כמי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:
1 .כאשר התברר לחברה כי לנותן השירותים אין את כל האישורים, הרישיונות
והתעודות בתוקף הנדרשים לצורך מתן השירותים.
2 .הממונה היתרה בנותן השירותים ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על
ידיהם כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונו והם לא נקטו מיד עם קבלת התראה
זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם לשביעות רצונו של הנציג.
3 .במקרה של פגיעה בריאותית שתמנע מנותן השירותים לתפקד כנדרש.
4 .כאשר נותן השירותים או עובד מטעמו, אשר באמצעותו מסופקים השירותים נשוא
חוזה זה, יורשע בפס״ד בעבירה שיש עמה קלון.
5 .כאשר נותן השירותים התרשל בביצוע השירותים ולאחר שנתנה לקבלן התראה
בת 24 שעות ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה.
6 .כאשר נותן השירותים הפסיק לנותן השירותים את השירותים בעצמו.
7 .כשנותן השירותים הסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר, או העסיק ״קבלן משנה״
בביצוע החוזה, ללא הסכמת החברה בכתב.
8 .כשנותן השירותים הפר התחייבויות כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא תיקן
את ההפרה תוך המועד שקבעה לכך החברה בהתראה ששלחה לו מראש ובכתב.
ב. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, תשלם החברה לנותן השירותים , בעד אותו חלק
משירותיו שבוצעו על ידו במלואם בפועל עד לביטול ההסכם בניכוי פיצוי מוסכם ו/או קיזוז
בגין נזקים, כמפורט בסעיף 13 להלן.
ג. השתמשה החברה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה
בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו,
לא תהא לנותן השירותים עילת תביעה כלשהי נגד החברה בגלל ביטול ההסכם. הופסק
ביצועו כאמור לא יהיה נותן השירותים זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק,
פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם על ידיו עד לתאריך הביטול, ההפסקה או
הסיבה האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד לתאריך
הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה, וזאת בשיעור שייקבע על ידי הנציג ובהתאם
17
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
להוראות סעיף 5 להסכם.
ד. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה תהיה רשאית החברה, בכל אחד
מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר
ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי נותן השירותים ועצם חתימתו של
נותן השירותים על הסכם זה מאשר את הסכמתו לכך.
ה. לנותן השירותים לא תהא כל זכות עכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ אחר
השייך לחברה והוא ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך 7 ימים מיום שנדרש לעשות כן.
12 .אחריות וביטוח
א. נותן השירותים אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שייגרמו תוך כדי מתן השירותים
נשוא הסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם
זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
ב. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנותן השירותים ו/או למי מעובדי נותן השירותים ו/או
שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב מתן
השירותים.
ג. נותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אנותן השירותיםת ה שירותים
ובקשר לכך. אם תידרש החברה לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב נותן השירותים
להחזיר לחברה ו/או לשפותה בסכום שישולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי
החברה, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה מנותן השירותים לפי
הסכם זה.
ד. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה
בישראל את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים לטובתו ולטובת החברה כאשר הם
כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמפורט בו. אישור
קיום הביטוחים י וחתם על ידי חברת הביטוח המבטחת את נותן השירותים.
ה. אישור קיום הביטוחים הנדרשים מצורף להסכם זה.
13 .פיצויים בגין נזקים
מבלי לפגוע בזכויות החברה כמפורט בסעיף 11 לעיל, ככל שהפר נותן השירותים ו/או מי מטעמו אחת או
יותר מהתחייבויותי ו הכלולות בהסכם זה, לרבות אך לא רק: אי מתן השירותים או המוצרים במועד אשר
הוגדר על ידי החברה ו/או אי מתן שירותים בהיקפים הנדרשים ו/או מתן השירותים באופן שאינו עולה
בקנה אחד עם התחייבויות נותן השירותים יהיה חייב נותן השירותים לשלם לחברה פיצויים בעד הנזקים
או הפסדים שנגרמו לחברה כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל
סעד משפטי אחר.

18
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
14 .שונות
א. הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, נתונים כלשהם שנמסרו ו/או נעשו בכתב או בעל פה על ידי
צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים בהסכם, הינם בטלים ומשוללי נפקות
מכל מין וסוג.
ב. הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
15 .כתובות
כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם. מסמך שישלח בפקס או בדוא"ל ייחשב כאילו נתקבל בתוך
24 שעות ממועד שנשלח. ובמסירה ידנית, מעת מסירתו.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________ ____________________
החברה נותן השירותים
)באמצעות מורשי החתימה ה"ה )באמצעות מורשי החתימה ה"ה :
______________ .2 __________.1 ____________ .2 ________ .1
+ חותמת + חותמת
19
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
נספח 4
נספח ביטוח - אישור עריכת הביטוח עבור שירותי הגברה, תאורה במה והתקשרות עם אמרגנים –
מסמך זה ניתן להעביר גם לאחר הגשת ההצעה בטווח סביר בטרם האירוע
תאריך: ____/___/___
לכבוד
מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ, )להלן:
רשת המתנ"סים קרית ים(, ח.פ 510681968 ( להלן – "החברה"(
א.ג.נ.,
הנדון: "הקבלן"
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן
בקשר עם שירותי _______________________ וכן השירותים הנלווים )להלן: "השירותים "(,
בין היתר, בקשר עם הזמנה/ הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: "ההסכם "( כמפורט להלן:
א. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום
____________________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי
פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם - 1980 ,בגין
מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע
השירותים בגבול אחריות של 000,000,6( ₪ שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו -
000,000,20( ₪ עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח
מורחב לשפות את המזמין היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי
על המזמין מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי ה קבלן.
ב. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום
____________________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק
שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של
000,000,4( ₪ ארבע מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, רכוש
שהמבוטח פועל בו ו תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את
המזמין בגין אחריות שתוטל על המזמין למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .
מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף.
20
מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ(
שדרות משה שרת ת.ד. 560
טלפון רב קווי 8750678-04 פקס:8743945-04
The Mandel Community Center
Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
כללי
1 .הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, עובדי ומנהלי המזמין וכן
כלפי המשתתפים בפעילות, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.
2 .על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
3 .הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
4 .הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת
הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 30 יום למזמין , בכתב, בדואר רשום.
5 .נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט 2013 ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
)חתימת
המבטח(
)חותמת
המבטח(
)שם
החותם(
)תפקיד
החותם(

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat