תקנון חידון הספורט

 

 להורדת התקנון - לחץ כאן 

 

תקנון חידון הספורטברוכים הבאים לחידון "חידון הספורט" ההשתתפות בחידון מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

מהו החידון וכיצד ניתן לזכות בפרסים

החידון כולל מקבץ של 91 שאלות המבוססות על ידע אישי. המטרה היא לענות נכונה על המספר הרב היותר של שאלות. כאשר התשובות יפורסמו בנפרד במועד מאוחר יותר.

 1. לפני שתוכל לענות על החידון , תתבקש למלא את פרטיך הנכונים, כמפורט להלן. רק לאחר שמילאת את פרטיך (שם ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני יתווסף שמך לרשימת המשתתפים בחידון אתה מצהיר ומתחייב שהפרטים שתמסור הם נכונים ומדויקים. פרטים שגויים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, ימנעו ממך את האפשרות לזכות בפרס.
 2. הנך מוותר על כל טענה דרישה ו/או תביעה בקשר לשאלות, ניסוחן, דרגת הקושי שלהן.
 3. הנך רשאי לענות פעם אחת על החידון במהלך תקופת החידון.

קביעת הזוכים

 1. בתום תקופת החידון יאתר מנהל מחלקת הספורט את המשתתפים שצברו את המספר הרב ביותר של הנקודות ויגריל מתוכם את הזוכים בפרסים. 
 2. אי מילוי הפרטים המלאים ימנע מהמשתתף זכייה בפרס.
 3. הזוכים יקבלו הודעה וואטסאפ/שיחת טלפון ומייל בהם ההודעה על הזכייה ועדכון על דרך קבלתה.

 

זכייה בחידון והפרסים

 

 1. למשתתף לא תהיה זכות לטענות בנוגע לטיב או איכות הפרס.
 2. המתנ"ס יכול מכל סיבה שאי וללא הודעה מוקדמת להפסיק את החידון ללא חלוקת הפרסים ולמשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או/ו תביעה בנוגע לכך.

 

תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו:

 1.  הסכמה וחתימה על כל תנאי ומסמך מטעם מעניק הפרסים ו/או מי מטעמה הינו תנאי כתנאי לקבלת הפרס .
 2. בקבלת הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר לחידון בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. הפרס יימסר לזוכה באופן אישי על פי תיאום עם מעניקת הפרסים ובהתאם להודעה שתימסר לגבי הזכייה, ובכפוף להצגת תעודת זהות ו/או והאישורים ככל שידרשו. מעניקת הפרסים ו/או ידיעות אינטרנט שומרות לעצמן את הזכות לשנות את אופן הענקת הפרס.
 4. אם וככל שזוכה לא יגיע לקבל באופן אישי את הפרס  ו/או לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, שמור למעניקת הפרסים שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, מעניקת הפרס רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.
 5. למען הסר ספק, משתתף אשר לא התייצב בעצמו לקבל את הפרס במועד שנקבע על ידי מעניקת הפרסים, תבוטל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל תחליף ו/או תמורה.
 6.  לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד למשפחה (משפחה: "בני משפחה המתגוררים באותה כתובת").
 7. הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
 8. מובהר כי מתן ואספקת כלל הפרסים היא באחריות בלעדית ומוחלטת של מעניקת הפרסים כי המתנ"ס לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר לפרסים ומימושם ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושם. הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, המחאה מכירה, הסבה, המרה או החלפה. במקרה והזוכה אינו עומד במגבלות הפרס ו/או התנאים לזכייה תהיה מעניקת הפרסים רשאית לשלול מן הזוכה את הפרס ורשאית לתיתם למשתתף אחר.
 9. מעניקת הפרסים שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. מעניקת הפרסים  שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, , כמפורט להלן:
 • חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
 • סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין) למסירת כל פרטיו של הזוכה  ו/או סירוב להצטלם עם הפרס.
 • סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין)  לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.
 • הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת ידיעות אינטרנט מראש ובכתב.
 • הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.
 • הזוכה בפרס הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס ו/או להצטלם עם הפרס ו/או המחה את הפרס ו/או הקטין לא התייצב לקבלת הפרס ולהצטלם גם באופן אישי.
 • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס הפרת תקנון זה.

 

פרסום שם ודמות הזוכים והודעה על הזכייה

 1. מעניקת הפרסים שומרות לעצמן את הזכות לפרסם את שמות הזוכים, דמותם ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון.
 2. מובהר, כי עובדת זכייתם של מי מהמשתתפים בחידון לרבות הזוכים, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט. בהשתתפותך בחידון הנך מביע את הסכמתך לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור והנך מוותר על כל טענה נגד מעניקת הפרסים בקשר לכך.

מתן פרטים

 1. לפני מענה על השאלות ועל מנת שתינתן לך האפשרות לזכות בפרסים, תתבקש להזין את הפרטים כמפורט לעיל בתקנון זה. הרישום הוא חינם ועליך למלא נתונים נכונים בלבד. לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנכונים, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל  להשתתף בחידון ולזכות בפרסים.
 2. הנתונים ישמשו את מעניקת הפרסים לצורך ניהול החידון, מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם, מסירת פרטי הזוכים למעניקת הפרסים וכן לצורך האפשרות לפרסם את שמות הזוכים בפרסים, באופן אשר תראה ידיעות אינטרנט ו/או מעניקת הפרסים  לנכון וכן לכל שימוש אחר  המפורט  בתקנון זה.
 3. בנוסף לאמור לעיל ניתנת לידיעות אינטרנט הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בכתובת וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ( במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).

 

מי רשאי להשתתף בחידון

 1. החידון פתוח בפני כל אחד אשר ירצה להשתתף בו.
 2. המתנ"ס שומר לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בחידון באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס,  אם, על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה.

תקופת החידון ומתכונתו

 1. המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהחידון או את החידון כולו, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בחידון, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת,.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתנ"ס רשאי לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת החידון, תאריך החידון, תקופתו או כל מועד המצוין בו, סוגי וכמויות הפרסים, ואופן חלוקת הפרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי

תנאים נוספים

 1.  השתתפותך בחידון איננה מותנית בתשלום כלשהו. החידון ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המתנ"ס  או מי מטעמה, בגין תכונות החידון, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו, אופי השאלות המוצגות בו, מידת הקושי של השאלות והכללים בדבר הזכייה בפרסים. המתנ"ס איננו מתחייבת שהחידון לא יופרע או ישוחק כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות.
 2. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול החידון ו/או תוצאותי ו/או  בנושא פרשנות התקנון ניתנת מתנ"ס זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בחידון,  לרבות את מעניקת הפרסים ו/או מי מטעמה וכל גורם הקשור בחידון או מי מטעמו.

 

אחריות

 1. המתנ"ס אינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך בחידון כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בחידון, מועד השתתפותך, או תשובותיך לשאלות). המתנ"ס אינו נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרסים בהם תזכה (אם וככל שתזכה) במסגרת החידון, למועד אספקתם או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בהם ומימושם . אספקת הפרסים אשר זכו בהם משתתפים, טיבם ואיכותם, וכל הקשור אליהם הינה באחריות המלאה והבלעדית של מעניקת הפרסים.
 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי המתנ"ס לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.
 2. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר המתנ"ס מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחידון ולתוצאותיו.
 3. המתנ"ס או מי  מי מטעמן והגורמים הקשורים בחידון ו/או מי מטעמם, , אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם חידון זה.

.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בחידון, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, הנם רכושה הבלעדי של המתנ"ס זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בחידון. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ידיעות אינטרנט בכתב ומראש.

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות ירושלים. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד המתנ"ס בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בחידון הינה שנה ממועד סיומו.

סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי המתנ"ס ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. המתנ"ס רשאי לשנות את תנאי ההשתתפות בחידון והודעה בדבר השינוי תפורסם באתר המתנ"ס.

הננו מברכים אותך על השתתפותך בחידון ומאחלים לך הצלחה רבה.

 

 

 

powered by ATARIX