נהלי הרשמה לחוגים/פעילויות לרשת המתנ"סים קריית ים לשנת 2023-24

נהלי הרשמה לחוגים/פעילויות לרשת המתנ"סים קריית ים לשנת 2023-24

הצהרת בריאות
הצהרה ומידע על מצב בריאותי או בריאות הילד/ה - לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת שמונעת ממני /מילדי להשתתף בפעילות שאליה נרשמתי.
ט.ל.ח
הנני מאשר/ת כי קראתי את נהלי ההרשמה ובחתימתי אני מסכים/ה ומאשר/ת את הרשום לעיל.
חתמו כאן
ילד/ה להורים גרושים מצריך חתימה ואישור של שני ההורים, באחריות ההורה לעדכן את המזכירות בעת הרישום.
שעות פעילות המזכירות – ימים א '– ה:' בוקר – 08:00-12:30 אחה"צ – 16:00-19:00

התקנון

נהלי הרשמה לחוגים/פעילויות לרשת המתנ"סים קריית ים  לשנת 2023-24

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:  

כללי:  

 1. חוגי רשת המתנ"סים יפעלו החל מ- 01.09.2023 ועד30.06.2024 , למעט ערבי חג ובהתאם ללו"ז הפעילות שיפורסם על ידי המדריך. פעילויות הפועלות מעבר לעשרה חודשים יעודכנו במועד ההרשמה. 

 2.  מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל  לשנת פעילות. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, נכללות בעלות חוג ולא יתקבל החזר בעבור ימי חג.  

 3. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימום של משתתפים. 

 4. ההרשמה בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. 

 5. הנהלת רשת המתנ"סים תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים. 

 6. במקרה של ביטול  חוג  על ידי רשת המתנ"סים, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים. 

 7. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד. 

 8. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר. 

 9. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות. במידה ויבחר להירשם לחוג יחויב על שיעור הניסיון באופן מלא. 

 10. משפחה אשר לא הסדירה תשלומים לרשת המתנ"סים עבור כל פעילות במסגרתה, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד להסדרת החוב.

 11. עבור המחאה חוזרת או כל סירוב מחברת האשראי, רשת המתנ"סים תהיה רשאית לחייב את הלקוח בהוצאות תפעול בסך 14₪. 

 12. ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתפת, במידה וזו פוגעת בפעילות השוטפת. 

 13. בחלק מהחוגים ישנם הוצאות תפעול וביגוד אשר יגבו במועד ההרשמה לכלל השנה. הוצאות אלו לא יוחזרו במידה והילד/ה יעזוב את הפעילות במהלך השנה. 

 14. בחלק מהחוגים תיתכן קניית כרטיסים למופעים אשר לא כלולים בתשלום החודשי או בהוצאות תפעול.

 

       הנחות:  

 1. בית אב הנרשם לשני חוגים ומעלה זכאי להנחה בשיעור %5 מעלות הילד השני  –הנמוכה מבניהם.      

משפחות אשר מבקשות לקבל הנחה בשל מיעוט יכולת רשאיות לפנות לוועדת ההנחות ע"י מילוי טופס בקשה שניתן לקבל במזכירות שלוחת מנדל או להוריד באתר רשת המתנ"סים קריית ים.

דמי טיפול ותנאי תשלום :  

 1. התשלום לפעילות רשת המתנ"סים יעשה באחד מהאופנים הבאים: בהמחאה ובכרטיסי האשראי לסוגיהם בתשלום מראש לכל שנת הפעילות וב – 10 תשלומים שווים אלא אם צוין אחרת, החיוב יתבצע כל 15 לחודש.

 2. התשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי ( שאינו כרטיס חיוב מיידי) או שיקים מראש או מלוא הסכום במזומן במעמד הרישום. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן. 

 3. משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת רשת המתנ"סים רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.  

 4. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות רשת המתנ"סים. ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות טופס אלקטרוני באתר הרשת. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מרשת המתנ"סים. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר על ידי רשת המתנ"סים ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. 

 5. הגשת טופס ביטול תעשה עד תאריך  –  20 לכל חודש קלנדרי. לאחר תאריך זה הלקוח יחויב בעבור חודש הבא. הביטול יכנס לתוקפו בחודש לאחר מכן. ניתן לבטל במיילk-yam@matnasim.org.il  או פיזית בשלוחת מנדל. 

 6. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית . 

 7. לא ניתן יהיה לבטל רישום לאחר ה-20.03.24 ועד לסוף השנה. ניתן יהיה לעבור לחוג אחר במידה וקיים ו/ או במידה ויש מקום , אולם לא יתקבל בכל מקרה החזר כספי על חודשים אלה, גם במידה והמשתתף לא יגיע לחוג. 

 8. ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא. 

 9. זיכוי כספי עבור היעדרות בעקבות מחלה/ניתוח/ פציעה יינתן בכפוף לאישור רפואי בלבד לשבועיים חיסורים  מאותו החודש ובכל מקרה לא יינתן לאחר חודש מרץ כאמור.

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;