חיפוש באתר

טפסים

נהלי הרשמה לחוגים 2022-2021

הנחיות למילוי הטופס:

נהלי הרשמה חוגים לשנת 2022-2021
רשת המתנ"סים ע"ש מנדל קרית ים
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים :

1. כללי:
א. חוגי המתנ"ס יפעלו החל מ- 01.09.2021 ועד 30.06.2022 , למעט ערבי חג ובהתאם ללו"ז הפעילות שיפורסם על ידי המדריך. פעילויות הפועלות מעבר לעשרה חודשים יעודכנו במועד ההרשמה .
ב. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל לשנת פעילות. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, נכללות בעלות חוג ולא יתקבל החזר בעבור ימי חג.
ג. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימום של משתתפים.
ד. ההרשמה בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית .
ה. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות ,לבטל או לאחד חוגים .
ו. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים .
ז. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד .
ח. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
ט. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות. במידה ויבחר להירשם לחוג יחויב על שיעור הניסיון באופן מלא .
י. משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד הסדרת החוב .
יא. עבור המחאה חוזרת או כל סירוב מחברת האשראי, המתנ"ס יהיה רשאי לחייב את הלקוח בהוצאות תפעול בסך 14 ₪
יב. ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף ,במידה ופוגע בפעילות השוטפת.
יג. בחלק מהחוגים ישנם הוצאות תפעול וביגוד אשר יגבו במועד ההרשמה לכלל השנה. הוצאות אלו לא יוחזרו במידה והילד יעזוב את הפעילות במהלך השנה.

2. הנחות:
בית אב הנרשם לשני חוגים ומעלה זכאי להנחה בשיעור %5 מעלות הילד השני –הנמוך יותר .

א) ועדת סבסודים:
לקבלת סבסוד לסיוע למשפחות מועטות יכולת להשתתף בפעילות מעבר למוגדר ניתן לפנות לוועדת סבסודים ע"י מילוי טופס בקשה שניתן לקבל במזכירות שלוחת מנדל.
The Mandel Community Center מרכז קהילתי בקרית ים
ע"ש מנדל בע"מ )חל"צ( Kiryat-Yam
Moshe Sharet Avenue P.O.B 560 04-8743945 560:. טלפון רב קווי שדרות משה 8750678-שרת04 ת.דפקס
Tel.04-8750678 Fax.04-8743945
הסבסוד יתקבל רק לאחר אישור וועדת סבסודים .לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים הדרושים.
סבסוד יחושב בהתאם להכנסה הממוצעת בחלוקה למספר הנפשות, מינימום ההכנסה לקבלת סבסוד הינה 500,1 ₪ לנפש.

ב) ביטול השתתפות:

א. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס. ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס וטופס אלקטרוני באתר המתנ"ס. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר על ידי המתנ"ס ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
ב. ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.
ג. הגשת טופס ביטול תעשה עד תאריך – 25 לכל חודש קלנדרי לאחר תאריך זה הלקוח יחויב בעבור חודש הבא . – הביטול יכנס לתוקפו בחודש לאחר מכן. ניתן לבטל בפקס: 8743945-04 או מיילk-yam@matnasim.org.il או פיזית בשלוחת מנדל.
ד. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית .

4. דמי טיפול ותנאי תשלום :
א. התשלום לפעילות המתנ"ס יעשה באחד מהאופנים הבאים : בהמחאה ובכרטיסי האשראי לסוגיהם בתשלום מראש לכל שנת הפעילות וב – 10 תשלומים שווים אלא אם צוין אחרת.
ב. התשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או שיקים מראש או מלוא הסכום במזומן במעמד הרישום. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן .
ג. משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.

*אנו מאשרים לשלוח אלינו הודעות טקסט ודואר הקשורות לפעילות המתנ"ס בדוא"ל, דואר ישראל ובטלפון שהשארנו.
**אנו מאשרים לפרסם תמונות של בני משפחתנו באמצעי המדיה של המתנ"ס, על פי החלטתם ובחירתם של נציגי המתנ"ס.

חתמו כאן
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat