סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8750678
K-yam.hl@matnasim.org.il
פקס: 04-8743945

בקשה לקבלת הצעות מחיר להגברה ותאורה אירוע פסטיבל קיץ

המשרהבקשה לקבלת הצעות מחיר להגברה ותאורה אירוע פסטיבל קיץ
פרטים

להורדת ה-PDF לחצו כאן

 

מלל נגיש ופרטים נוספים:

12 אוגוסט 2019


בקשה לקבלת הצעות מחיר להגברה ותאורה אירוע פסטיבל קיץ גרסה – 2


מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ, רשת
המתנ"סים קרית ים,)להלן: "החברה"( מבקשת לקבל הצעות מחיר להגברה ותאורה לפסטיבל
קיץ, כמפורט במפרט המצורף לבקשה זו.

 

 
נושא פרטים
מועד פרסום הנוהל 7/8/19
מועד לסיור מציעים (לא חובה) 11/8/19 , 10:00
מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה 13/8/19 , 13:00
מועד אחרון לקבלת תשובות לשאלות 14/8/19 , 13:00
מועד אחרון להגשת ההצעות במייל 15/8/19 , 13:00
מספר זוכים 1
אופן קביעת הזכייה במכרז 50% מחיר, 50% איכות

 

 א. בקשת הצעות
.1 אין לראות בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. התקשרות
עם הזוכה תעשה בהתאם לנוסח ההתקשרות, וייחתם על ידי החברה, לאחר ובכפוף
לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.
.2 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והחברה
שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר נותני שירותים.
.3 המחירים שיגישו המציעים יכללו את כל עלויות נותן השירותים, לרבות העסקת
עובדים, ביטול זמן, שעות הכנה היטלי המס החלים עליהם וכולל נסיעות לחברה
ו/או למתנ"סים והכל בתאום עם המזמין. המציעים לא יעלו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה באשר לאופן אספקת המוצרים והשירותים, הדרישות, המפרט וכל
רכיב אחר על פיו יש לנותן השירותים המוצרים ומובהר, כי הצעות המחיר שיוגשו
הינו סופי ולא תשולם כל תוספת מלבד מע"מ.
.4 המחירים המוצעים יחולו על כל השירותים והמוצרים הנדרשים, כהגדרתם
במפרט.
.5 המחירים יוגשו על גבי טופס הצעת המחיר וימולאו ע"פ הנדרש. הצעה שלא תמולא
כנדרש לא תילקח בחשבון.

 

ב. תנאי סף לבחינת ההצעות
.1 רשאים להשתתף ולהגיש הצעות מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים
הבאים:
א. יחיד תושב ישראל תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.
הצעה שלא תוגש כאמור לא תיבחן. –
ב. הם בעלי כל ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום הפעילות המוצעת על ידו
המפורטת בנספח א' להסכם ההתקשרות, לרבות רישיון עסק.
ג. מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף
לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל.
ג. ניסיון מקצועי:
על המציע להיות בעל ניסיון בעבודות הגברה ותאורה לאירועים שונים ומגוונים בהיקף
שלא יפחת מ 500,000 ₪ כולל מע"מ בשנה. בשלוש השנים האחרונות. יש להגיש את נספח
ב חתום עם ההצעה.
ד. אופן מתן השירותים
.1 על הזוכה להיות ערוך לביצוע העבודה ביום ה- 27.08.2019
.2 לא יתקבלו תחליפים אשר לא אושרו בשלב הצעת המחיר, גם אם לטענת נותן השירות
הינם עונים על הדרישות. על מגיש ההצעה להיות ערוך לספק תחליף תואם לזה האושר
באופן מיידי כך שלא יפגע או יתעכב האירוע.
.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להלן, על נותן השירות להיות ערוך עם מלאי גיבוי של כל
הנדרש לתפעול האירוע.
ה. מצורף לפנייה זו:
.1 טופס בקשה להצעת המחיר.
.2 הסכם התקשרות עם החברה
.3 נספח ביטוח
.4 נספח ניסיון מקצועי

 

ו.כללי הגשת ההצעה והמסמכים:
.1 המציע יגיש את הצעתו על גבי טופס בקשה להצעת המחיר.
.2 אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות
מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו - 1976 המעיד כי המציע מנהל
ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
.3 אישור המבטח בדבר קיום פוליסת ביטוח.
.4 הסכם חתום כנדרש )יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה מלאה בסוף ההסכם(.
.5 טופס הצעת המחיר כולל כל האישורים, הנספחים והמסמכים הנדרשים בתנאי הסף.
.6 שאלות הבהרה בנוגע להצעה יש להעביר למייל tom@matnasim.org.il עד יום
13.08.2019 עד השעה 13:00 . תשובות והבהרות במידה ויהיו יועברו עד 14.08.2019 בשעה
13:00 .
.7 את הצעת המחיר כולל כל המסמכים יש להגיש עד ליום 15.08.2019 בשעה 13.00 למייל
k-yam@matnasim.org.il הצעות שיתקבלו מאוחר יותר לא יידונו.
.8 החברה רשאית להזמין את מי מהמציעים שהיא מעוניינת להצגת התוכנית בפני הרכב
אותו היא תבחר לאחר הגשת המסמכים.
ו. החלטות החברה:
.1 הודעה לזוכה על דבר זכייתו תימסר לו בדוא"ל.
.2 על הזוכה להמציא אישור בדבר קיום ביטוח כנדרש וזאת בתוך 7 ימי עבודה מהמועד
שנמסרה לו הודעה כאמור.
.3 לא המציא הזוכה את אישור קיום הביטוח במועד ו/או לא השלים את הדרוש לשם
התחלת הפעלת הפעילות המוצעת ו/או לא ימציא לחברה אחד מן ההיתרים ו/או
האישורים ו/או הרישיונות הדרושים על פי דין להפעלת הפעילות המוצעת בפרק הזמן
שיקבע על ידי החברה מיום חתימת הסכם ההתקשרות, תהא רשאית החברה לבטל את
זכייתי ולהעביר את ביצוע העבודה ו/או מתן השירותים למציע שדורג שני וזאת מבלי
שהזוכה המקורי יוכל להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה אם נהגה
כך.
.4 מובהר בזאת כי במסגרת בחינת ההצעות תהא רשאית הועדה להתחשב בסוג הפעילות
המוצעת, אמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי
התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם של החברה בהתקשרות עם המציע אם -
הייתה כזו, ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול,
לקראת קבלת החלטתה בדבר קבלת הצעה.
.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה, או מי שיוסמך על ידה לצורך כך, תהא רשאית -
לנהל, באמצעות ועדת המכרזים של החברה, משא ומתן עם מגיש הצעה, בטרם תקבל
את הצעתו.

 

נספח 2
לכבוד
מתנ"ס קרית ים
הנדון: הצעת מחיר להגברה ותאורה לפסטיבל הקיץ - 2019
להלן ההצעה:
אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי הפנייה, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי
ההתקשרות ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
.1 המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע
העבודה וידוע לי כי החברה לא תשלם כל סכום נוסף על המחירים הנקובים בהמשך.
.2 על המחיר לא תחול הצמדה למדד, או למטבע זר ולא תשולם כל מקדמה.
.3 אשא באחריות עפ"י דין בכל הקשור לביצוע העבודה או מתן השרות והריני מתחייב
לבטח את אחריותי בגבולות אחריות הולמים שיהיו מקובלים על החברה, עם סעיף
אחריות צולבת.
.4 אני מצהיר בזאת כי:
א. הנני בעל הידע, הניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא פנייה זו.
ב. ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא
רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל הפנייה.
ג. להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים, אשר פורטו במסמך הפנייה.
ד. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לספק לחברה ולספק את כל הנדרש ולעמוד בלוח
הזמנים כפי שנקבעו בפנייה.
ה. כל המחירים אשר יצוינו בהצעה הינם בשקלים ולא כוללים מע"מ.
ו. הצעתי זו עומדת בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות.
.5 להלן הצעתי על פי המפרט בהצעה זו:

 

טופס בקשה להצעת מחיר
תאריך: יום שלישי, רביעי וחמישי 27-28-29.08.2019 (במידה ויהיה שינוי בתאריך תינתן לספק –
הודעה מוקדמת) 
שעות האירוע: 18:00 – 23:00 תחילת האירוע 18:00 סיום 23:00
*ההצעה כוללת אספקת הגברה ותאורה לאירוע ועבודה למול משתתפים, צוות המתנ"ס וגורמי
העירייה.
הקונספט:
פסטיבל הקיץ בשלושת הימים האחרונים של הקיץ בפארק אינשטיין קרית ים. לוז היום יתחיל
בשעה 18:00 כל יום עם פעילות לילדים הכוללת הגברה מצומצמת ללא צורך בהפעלה הבמה
הרמכזית ולאחר מכן מהשעה 20:00 על הבמה המרכזית עד 23:00 . על הבמה יופיעו אומנים
מקומיים וחיצוניים.
על כל המפרט להיות מוכן לבדיקת מהנדסי בטיחות, קונסטרוקציה וחשמל, וכן לסיור משטרתי
מהשעה 16:00 .
 דרישות בינוי במה , הגברה ותאורה לכל הימים 27/29/8/2019
.1 עמדת קונסולה
א. על הגשר
ב. במה 2 * 2
ג. גובה 0.40 ומתחתיה במה 2 * 2 גובה 0
לסאונד
ד. במת צלם 2 * 2 , גובה 0.40 מ'
ה. על כל עמדות השליטה להיות מגודרות
.2 בינוי ומסכים LED
4 פודיומים 2.44 * 1.22 , גובה 1 מ', כולל כיסוי בבד ויסטרה שחורה.
מסכי led 5 פיטץ לפי הפירוט הבא:
 מסך אחד 24 מטר אחורי 6X8 כולל עמדת הפעלה.
 מסך צד שמאל 12 מטר 4X3 .
 מסך צד ימין 12 מטר 4X3 .
.3 קונסטרוקציה ראשית
א. 2 מגדלים PA 3*3 , גובה 10 מ'
ב. משטחים לסאבים בכל מגדל
בגובה במה מחוברים לבמה
ולאורך ורוחב המגדלים.
ג. קורה לתליית 2 מנועי PA
ד. קיר אחורי בגובה 8 מ', מפתח 12
מ'.
ה. 2 אאוט רינגים מהקיר לכיוון
הבמה + טראס במפתח 12 מ' עם
שני מנועים 1 טון לתליית מסך
לדים.
.4 שני מגדלים
2 * 2 מ', גובה 6 מ' לתמיכת מסכים, כולל בטונדות 2.5 טון כל אחת.

 

.5 חמישה פודיומים לנגנים
א. פודיום תופים 2.44 * 1.83 מ', גובה 0.6
מ'.
ב. 2. פודיומים לכלי הקשה 2.44 * 1.83
מ'.
ג. 2 פודיומים לקלידים 1.83 * 2.44 מ',
גובה 0.20 מ'.
.6 מערכת חירום
א. המערכת צריכה לעמוד בכל הימים,
לאורך כל שעות האירוע.
ב. מערכת חירום 12 וולט.
ג. מיקרופון פריצה אלחוטי מסומן
כחירום ולא בשימוש במהלך האירוע.
ד. מיקרופון גיבוי מסומן כחירום, לא
בשימוש בשגרת האירוע.
ה. בכל תחילת אירוע יש לבחון את 2
המקרופונים לחירום.
ו. כיסוי לכל החיווט אשר יפרס על
הרצפה.
.7 תאורה:
א. תליות תאורה ע"ג טרס 12 מטר מובנה בגב במה.
ב. תאורת פרונט 20 גופי תאורה תומס/ etc
ג. 6 י"ח - FOR LHIGT
ד. 12 פנסים חכמים ספוט – 1200 וואט
ה. 18 י"ח - BEEM 200
ו. 18 - mac aura או תואם
ז. 12 - mac 101 או תואם
ח. 2 מכונות עשן גדולות -
ט. מערך דימרים תואם
י. פיקוד MA -2
.8 הגברה :
א. מוטי טקה-

 

ב. DJ לוטרה-
i . עמדת DJ
ii . 2 חיבורי חשמל על העמדה
iii . 2 חיבורי XLR2
הגברה ליום השלישי:
ההגברה למופע של ישי לוי תתואם על ידי הזוכה למול חברת רגואן הגברה והפקות שאחראית על
ההגברה מטעם הזמר ישי לוי ועל אספקת הציוד להופעתו.
איש קשר גיא – 0544282905 .
בימת אירועי ילדים-
.1 בימת אירועי הילדים תמוקם במרכז הדשא, מאחורי עמדת השליטה.
.2 כל השלושה ימים, 27-29/8/2019

 

.3 הגברה לכל השלושה ימים:
א. סט הגברה מותאם ל- 200 איש.
ב. סט הגברה מותאם להגברה בחוף
הים
ג. 2 מוניטורים על הבמה.
ד. חיבור חשמל למכונת עשן
ה. אפשרות חיבור מחשב להגברה+
חיווט מתאים
ו. מיקרופון ידני אלחוטי + ידני
אלחוטי לגיבוי.
ז. אפשרות חיבור מדונה+ 2
מיקרופון מדונה
ח. מערכת קוראת דיסקים צרובים
לגיבוי
.4 במה ילדים )ליום הראשון בלבד(
א. גודל 5 * 5 , גובה 0.50 מ'.
ב. יש לפרק את הבמה מיד עם תום מופע הילדים
.5 גב במה )ליום השני בלבד(
גב במה אליו ניתן לחבר את גב הבמה של אמן. יש לוודא תמיכה מספקת ברוחות החוץ
הסמוכות לחוף הים.
.6 תאורה:
שטיפה לבנה + תאורת במה צבעונית מינימום – 4 פנסים צבעוניים בכל צד.
גנרטור וחשמל:
 בבמה קיים ארון חשמל בהספק 3X160 אמפר שממנו יתחבר המציע.
 על המציע לספק גנרטור לשימוש הבמה לצורכיו ובמקרה של נפילת חשמל.
את ההצעות יש לשלוח למייל: k-yam@matnasim.org.il
שם המציע: ............................ ת.ז/ח.פ./מס' שותפות: ...............................
כתובת המציע: ......................................................... טלפון המציע: ....................................
פקס: ........................................................... תאריך: .........................................
חתימה: ...........................................

 

מיקום האירוע:

בימת אירועי
ילדים

 

לוז אירוע:

 

 
יום יום "קלאסה" 27.08 יום רביעי 28.0 יום חמישי
בימות פיס
מכבי 29.08
18:00 – 19:00 הפעלות מוזיקת רקע הפעלות מוזיקת -
רקע
הפעלות -
מוזיקת רקע
19:00 – 20:00 מופע ילדים מרכזי גילי בא
לבקר
גיבור רפי הצגת ילדים חיים משמיים
הצגת ילדים
20:00 - 20:30 אקברל דיגי לוטרה להקות
מקומיות
20:30 - 21:00 וציסלב ימפולסקי אופרה מוטי טקה ואופק
עדניק
להקות
מקומיות
21:00 - 21:30 קונסרבטוריון    
21:30 - 22:30 Lyudmila Yasinska   ישי לוי
22:30 - 23:00 זיגולי - ריקודים ושירה דיגי מקומי הנשרים

 

נספח 3
הסכם
שנערך ונחתם בקרית ים ביום ______ לחודש ______ שנת _______
בין ___________________ בע"מ, ח.פ. ____________________
)באמצעות מורשי החתימה ה"ה : 1 ____________ . 2 ______________ .
כתובת: __________________________________________________
)להלן – "נותן השירותים"(
מצד אחד
לבין מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י
בע"מ, )להלן: רשת המתנ"סים קרית ים(, ח.פ 510681968
משדרות משה שרת, קרית ים )להלן – "החברה"(
)באמצעות מורשי החתימה ה"ה : 1 ____________ . 2 ______________ .
מצד שני
הואיל והחברה פנתה לנותן השירותים בבקשה כי יגיש הצעה בהתאם לנדרש במסמכי הפנייה ובמפרט
המצורפים כנספח 1 להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו )להלן – "העבודה" או "השירותים או
"המוצרים"(;
והואיל ונותן השירותים הגיש הצעתו על בסיס בקשת החברה והחברה בחרה בהצעתו;
והואיל והצדדים מסכימים, כי התקשרות זו תהיה שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד
למעביד, אלא כמזמין נותן שירותים עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס קבלני –
ומקבל תמורה בגין ביצוע השירותים, כמתחייב ממעמד זה, בהתאם למפורט בהסכם זה;
והואיל: וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן
בהסכם זה;

 

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור:
.1 המבוא והנספח
א. הצעת נותן השירותים מיום ____________ מהווה נספח להסכם זה )להלן "נספח - 2 .)"
ב. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוסכם בזאת כי במקרה של
סתירה בין הסכם זה לבין הנספחים יגברו הוראות הסכם זה.
ג. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם.
.2 מהות ההתקשרות
א. החברה מזמינה בזה מאת נותן השירותים את השירותים המפורטים בנספח א' המצ"ב
להסכם זה , והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום
הוראותיו.
ב. נותן השירותים יפעיל את יוזמתו ונסיונו להציע לנציג שיפורים ותוספות לשירותים הניתנים
על פי הסכם זה.
ג. תוקף הסכם זה הינו לביצוע העבודה המפורטת ומתן השירותים המפורטים במפרט
בלבד.
.3 הצהרת נותן השירותים
נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת:
א. כי הוא מכיר את מהות השירותים ו/או המוצרים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע, נסיון,
והכשרה מקצועית מתאימה וכח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם ובנספחיו
ברמה גבוהה.
ב. כי התוצרים והשירותים אותם יספק נותן השירותים על פי הסכם זה יהיו ברמה הטובה ביותר
על ידו וכי הוא יפעל במלוא כושרו ומרצו על מנת לספקם ברמה הגבוהה ביותר.
ג. כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות הקבוע
בנספח 1 להסכם.
ד. , כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם קיום
הפעילות המפורטת בנספח 1 להסכם זה.
ה. כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו,
לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך קיום הפעילות ע"פ הסכם זה אם וככל שנדרשים.
ו. כי המחירים הנקובים בהצעתו כאמור בנספח 1 להסכם זה נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון
את כל העלויות וההוצאות הכרוכות במתן השירותים ו/או המוצרים בהתאם לתנאי הסכם זה
ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת ציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים
סוציאליים לעובדיו, תשלומים למפעילי משנה, אגרות שונות, עלויות ביטוח ומיסים נוספים

 

כולל הוצאות ישירות ועקיפות על המפורט בהסכם זה ונספחיו וכן רווח קבלני סביר, והוא
מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום כל שהוא.
ז. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התקשרות החברה עם נותן השירותים בהסכם זה נעשית אך
ורק על סמך הצהרותיו של נותן השירותים כאמור לעיל. כל ניסיון מצד נותן השירותים לחזור
בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה
שבעטיה תהיה לחברה הזכות לבטל הסכם זה לאלתר ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל
תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג
שהוא בעניין זה.
.4 שירותי נותן השירותים
א. שירותי נותן השירותים יכללו את כל הנושאים המפורטים בהצעה המצורפת כנספח 2
להסכם זה.
ב. נותן השירותים מתחייב בזאת למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות ולפעול
בהתאם להנחיות הממונה מטעם החברה וימלא את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם
זה לשביעות רצונו המלאה, לרבות ביצוע תיקונים והתאמות נדרשות על ידי הממונה
מטעם החברה.
ג. נותן השירותים מתחייב בזאת להופיע לכל פגישה ולהעביר דיווח מלא על שירותיו
בהתאם לדרישת הממונה מטעם החברה לרבות המצאת כל מסמך שיידרש בכל
התחומים הקשורים לביצוע העבודה.
ד. נותן השירותים עובדיו וכל מי שמטעמו המועסק במתן השירותים יהיו בעלי כל
האישורים התקפים למתן השירותים המבוקשים בהצעה.
ה. על נותן השירותים הזוכה לוודא, טרם התחייבויותיו, כי בידו כל הציוד, המכשור
והאמצעים הדרושים לו לצורך מתן השירותים.
ו. על נותן השירותים לספק אישור מהמשטרה לפי החוק בנושא היעדר עבירות מין
5 . תמורה ומועדי תשלום
א. בעבור ביצוע מלוא השירותים המפורטים במפרט ובסעיף 3 דלעיל ומילוי כל
התחייבויותיו לשביעות רצון החברה, תשלם החברה לנותן השירותים כנגד חשבוניות
מס את הסכום המפורט בהצעתו שיהווה סכום תמורה מלא וסופי )להלן:
"התמורה"(.
ב. מובהר כי התמורה הנקובה בסעיף 5)א( דלעיל אינה צמודה למדד ומהווה את מלוא
התמורה לנותן השירותים בעד כל שירותיו על פי הסכם זה, ונותן השירותים לא יהיה
זכאי לכל תשלום נוסף בגין השירותים.
כן לא יהיה זכאי נותן השירותים להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתוספת תשלום בגין התארכות
תקופת מתן השירותים.

 

ג. התמורה תשולם בעד השירותים אשר סופקו בפועל בלבד. נותן השירותים יעביר לחברה מראש
אישורים בדבר ניהול ספרים כחוק ואישור בדבר שיעור ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אחר
הנדרש על ידי רשויות המס.
ד. נותן השירותים יעביר לחברה חשבונית מס מקור בגין כל בקשה לתשלום.
6 . העדר יחסי עובד מעביד
א. נותן השירותים מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי
ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר נותן השירותים בזאת, כי הוא המעביד
של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו. נותן
השירותים לא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי וכן לא יהיה
זכאי לכל תשלום אחר שאינו בגדר התמורה הנקובה בהסכם זה.
ב. למען הסר נותן השירותים מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו /או
מועסקי נותן השירותים והם יהיו עובדיו של נותן השירותים בלבד.
ג. כמו כן, נותן השירותים יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו /או מועסקיו בגין כל
אחריות, חובה או חבות ו/או נזק שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות, אך מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים
אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי " ח - 1958 צוויי פיטורים
כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, תשכ " ג- 1963 , תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ " י
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי " א- 1951 , תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח
כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, על פי כל דין, הסכם, הסדר קיבוצי
וצו הרחבה. נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו בעת מתן שירות
לחברה.
ד. נותן השירותים מתחייב לפצות ולשפות את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, במידה ותחויב
בתשלום מכל מין וסוג שהוא ובכל דרך שהיא, לרבות על לא רק בדרך של "תביעה משפטית",
ו/או בדרך של "דרישת תשלום" כאמור, למפעיל ו / או לעובדיו ו / או למועסקיו
ה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות הצהרות נותן השירותים, הרי שאם מכל סיבה שהיא
יקבע כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן מזמין, יעמוד התעריף ליום עבודה על הסכום -
הנהוג בחברה לעובד מינהלי בחוזה אישי ארעי.
8 . אין להעביר את ההסכם
א. נותן השירותים לא יסב את ההסכם או חלק הימנו לאחר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או ימסור
לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת הנציג בכתב ומראש.
ב. סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף
6 לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א – 1970

 

9. זכויות יוצרים וסודיות
א. כל זכויות היוצרים על התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, חוות דעת,
וכל חומר אחר אשר יפותח, יירכש או יותאם ע"י נותן השירותים לצורך מתן השירותים
נשוא ההתקשרות זה, יהיו רכושם של החברה.
ב. נותן השירותים לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י הסכם זה ו/או
חלק מהם לאחר, לא יתיר הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה
שהיא, אלא בהתאם להוראות והנחיות החברה.
ג. נותן השירותים מצהיר, כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע
כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י הסכם זה.
ד. הוגשה תביעה נגד החברה לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר החברה תעשה בו שימוש לפי
הסכם זה מפר זכויות יוצרים, מתחייב נותן השירותים לשפות את החברה עם דרישה
ראשונה, בגין כל הסכומים שתחויב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו
את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר, ובלבד שהחברה מסרה לנותן השירותים הודעה
על דבר התביעה מיד עם המצאתה לה ואפשרה לנותן השירותים להתגונן.
ה. אם נותן השירותים משתמש בחומרים של בעלי זכויות של אחרים לצורך הפעלת ההסכם
ומתן השירותים לפיו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו. אם ההיתר כרוך בתשלום,
יבצע זאת נותן השירותים על חשבונו.
ו. בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של החברה בכתב, יעביר נותן את כל
התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידיו או בידי עובדיו, וכל מי מטעמו
המועסקים במסגרת מתן השירותים, לידי החברה.
ז. בנוסף, עם סיום שירותי נותן השירותים יחזיר לחברה את כל המסמכים אשר קיבל ממנה
במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממוינים באופן מאפשר
התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.
10 . קיזוז
מוסכם ומוצהר בזאת, כי כל סכום ו/או פיצוי שיגיע לחברה מנותן השירותים בהתאם להסכם זה או
מכל מקור שהוא או שכל סכום שעל החברה יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו בגין
מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מועסקיו, תהא החברה רשאית לקזז מכל תשלום ו/או שכר
שיגיע לנותן השירותים עפ"י הסכם זה.
11 . ביטול ההסכם על ידי החברה
א. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף לכל סעד העומד לראשות החברה על פי הסכם
זה ועל פי כל דין , מוסכם על ידי הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן
תהיה החברה רשאית להודיע לנותן השירותים לאלתר על ביטול ההתקשרות ונותן
השירותים ייחשב כמי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:
.1 כאשר התברר לחברה כי לנותן השירותים אין את כל האישורים, הרישיונות
והתעודות בתוקף הנדרשים לצורך מתן השירותים.

 

.2 הממונה היתרה בנותן השירותים ו/או במי מטעמו, כי השירותים
המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונו והם לא נקטו
מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם לשביעות
רצונו של הנציג.
.3 במקרה של פגיעה בריאותית שתמנע מנותן השירותים לתפקד כנדרש.
.4 כאשר נותן השירותים או עובד מטעמו, אשר באמצעותו מסופקים השירותים
נשוא חוזה זה, יורשע בפס״ד בעבירה שיש עמה קלון.
.5 כאשר נותן השירותים התרשל בביצוע השירותים ולאחר שנתנה לקבלן התראה
בת 24 שעות ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה.
.6 כאשר נותן השירותים הפסיק לנותן השירותים את השירותים בעצמו.
.7 כשנותן השירותים הסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר, או העסיק ״קבלן
משנה״ בביצוע החוזה, ללא הסכמת החברה בכתב.
.8 כשנותן השירותים הפר התחייבויות כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא
תיקן את ההפרה תוך המועד שקבעה לכך החברה בהתראה ששלחה לו מראש
ובכתב.
ב. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, תשלם החברה לנותן השירותים , בעד אותו חלק
משירותיו שבוצעו על ידו במלואם בפועל עד לביטול ההסכם בניכוי פיצוי מוסכם
ו/או קיזוז בגין נזקים, כמפורט בסעיף 13 להלן.
ג. השתמשה החברה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו
לה בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או
מקצתו, לא תהא לנותן השירותים עילת תביעה כלשהי נגד החברה בגלל ביטול
ההסכם. הופסק ביצועו כאמור לא יהיה נותן השירותים זכאי לתבוע פיצוי או
תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם על ידיו עד
לתאריך הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים
שבוצעו על ידו בפועל עד לתאריך הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה, וזאת
בשיעור שייקבע על ידי הנציג ובהתאם להוראות סעיף 5 להסכם.
ד. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה תהיה רשאית החברה, בכל אחד
מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים
לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי נותן השירותים ועצם
חתימתו של נותן השירותים על הסכם זה מאשר את הסכמתו לכך.
ה. לנותן השירותים לא תהא כל זכות עכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ
אחר השייך לחברה והוא ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך 7 ימים מיום שנדרש
לעשות כן.
12 . אחריות וביטוח
א. נותן השירותים אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שייגרמו תוך כדי מתן השירותים
נשוא הסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות
הסכם זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

 

ב. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנותן השירותים ו/או למי מעובדי נותן השירותים
ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב
מתן השירותים.
ג. נותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אנותן השירותיםת
השירותים ובקשר לכך. אם תידרש החברה לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב נותן
השירותים להחזיר לחברה ו/או לשפותה בסכום שישולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר
הוצאה על ידי החברה, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה
מנותן השירותים לפי הסכם זה.
ד. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח
מורשה בישראל את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים לטובתו ולטובת החברה
כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו
מהמפורט בו. אישור קיום הביטוחים יוחתם על ידי חברת הביטוח המבטחת את נותן
השירותים.
ה. אישור קיום הביטוחים הנדרשים מצורף להסכם זה.
13 . פיצויים בגין נזקים
מבלי לפגוע בזכויות החברה כמפורט בסעיף 11 לעיל, ככל שהפר נותן השירותים ו/או מי מטעמו
אחת או יותר מהתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה, לרבות אך לא רק: אי מתן השירותים או
המוצרים במועד אשר הוגדר על ידי החברה ו/או אי מתן שירותים בהיקפים הנדרשים ו/או מתן
השירותים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות נותן השירותים יהיה חייב נותן השירותים
לשלם לחברה פיצויים בעד הנזקים או הפסדים שנגרמו לחברה כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת
מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד משפטי אחר.
.14 שונות
א. הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, נתונים כלשהם שנמסרו ו/או נעשו בכתב או בעל פה על
ידי צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים בהסכם, הינם בטלים
ומשוללי נפקות מכל מין וסוג.
ב. הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
15 . כתובות
כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם. מסמך שישלח בפקס או בדוא"ל ייחשב כאילו נתקבל
בתוך 24 שעות ממועד שנשלח. ובמסירה ידנית, מעת מסירתו.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________ ____________________
החברה נותן השירותים
)באמצעות מורשי החתימה ה"ה )באמצעות מורשי החתימה ה"ה :

 

 ________ 2. ____________ + חותמת 1 __________. 2 . ______________+

 

אישור – בדבר מורשי חתימה של נותן השירותים
אני הח"מ . . . . . . . . . . . . . עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ת.ז ................................................... חתמו על ההסכם וכי הם מוסמכים לחייב את נותן השירותים
בחתימתם לכל דבר ועניין.
________________________ ___________________

 

נספח 4 ביטוח אישור עריכת הביטוח עבור שירותי הגברה, תאורה -
תאריך: ____/___/___
לכבוד
מרכז קהילתי ע"ש מנדל קרית ים חל"צ בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ,
)להלן: רשת המתנ"סים קרית ים(, ח.פ 510681968 )להלן – "החברה"(
א.ג.נ.,
הנדון: "הקבלן"
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן
בקשר עם שירותי _______________________ וכן השירותים הנלווים )להלן:
"השירותים"(, בין היתר, בקשר עם הזמנה/הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: "ההסכם"(
כמפורט להלן:
א. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום
____________________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על
פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם - 1980 ,
בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע
השירותים בגבול אחריות של 6,000,000 ₪ )שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו -
20,000,000 ₪ )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח
מורחב לשפות את המזמין היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי
על המזמין מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.
ב. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום
____________________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק
שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של
4,000,000 ₪ )ארבע מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, רכוש
שהמבוטח פועל בו ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את
המזמין בגין אחריות שתוטל על המזמין למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף.
כללי
.1 הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, עובדי ומנהלי המזמין וכן
כלפי המשתתפים בפעילות, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.

 

2 על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
.3 הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין,
ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
.4 הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת
הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 30 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום.
.5 נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט 2013 , בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
)חתימת
המבטח(
)חותמת
המבטח(
)שם החותם(
)תפקיד
החותם(

 

נספח 5 הוכחת תנאי סף מקצועי
אני הח"מ ________________________________________
נושא ת.ז ________________________________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוקמצהיר בזאת כדלקמן :
אני נושא במשרת ________________________________________
במציע/ה ________________________________ ח.פ. ______________ (להלן "המציע".
אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע כחלק מהצעתו.
אני מצהיר כי המציע בעל ניסיון במהלך שלוש מתוך חמש השנים האחרונות החל מיום 2111.1.1
כמפורט להלן
ניסיון בעבודות הגברה ותאורה לאירועים שונים ומגוונים בהיקפים שלא יפחת מ - 500,000 ₪
כולל מע"מ בשנה.
חתימה וחותמת________________
הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
תאריך______________________ חתימת המצהיר ____________________

 

מייל לקורות חייםtom@matnasim.org.il
פקס
שלוחהמתנס מנדל קרית ים
  • הצהרת נגישות -
  • מתנסנט | חוגים
    WhatsApp chat