לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

חוזה צהרונים 2019-2020

חוזה צהרונים 2019-2020

חוזה צהרונים 2019-2020

להורדת החוזה PDF לחצו כאן

 

החוזה במלל נגיש:

הסכם צהרונים לשנת הלימודים תש"פ 2020 2019


המרכז הקהילתי ע"ש מנדל קרית ים רח' משה שרת (להלן המרכז) 
עתיד להפעיל, בשנת הלימודים תש"פ, צהרון בגן/ביה"ס
(להלן הצהרון) וזאת בכפוף להוראות ולנהלים המחייבים של החברה למתנ"סים, חוק הצהרונים
ותוכנית ניצנים של משרד החינוך.
והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרון זה, ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם:
והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת
המרכז, כאמור בהסכם זה.
לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
.1 מיקום ומועדי פעילות
א. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/2019 ועד ליום 30/6/2020 .
ככלל, לא כולל ימי חופשות של משרד החינוך.
ב. הצהרון יופעל על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך
כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום,
אם יהיה צורך בכך. ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.
ג. שעות הפעילות בצהרון תהיינה מסיום פעילות הגן עד 17:00 בית הספר עד 17:00
ד. האמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים
וימי מסיבות בגנים. סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה על ידי
המרכז.
ה. כשלוש פעמים במהלך השנה תסתיים הפעילות בגן מוקדם, עקב התארגנות הגננות
למסיבה. על כך תצא הודעה מראש על ידי צוות הצהרון.
ו. המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון במרחק סביר ממיקומו כיום בידיעה של
שבועיים מראש, בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי השטח.
ז. מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ- 20 ילדים. ובמקרה שתיפתח
בקבוצה גדולה והכמות תרד בהמשך לפחות מ- 18 ילדים יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק
את פעילות הצהרון מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.
.2 איסוף בתום יום פעילות
א. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה 17:00
ומתחייבים לדייק. במקרה של איחור בכל רבע שעה באיסוף הילד, יחויבו

ההורים בתשלום נוסף של 25 ₪. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים
יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות הנהלת המתנ"ס.
ב. האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי
אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם,
בכתב, בנספח להסכם זה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר, שלא
הורשה ע"י ההורים, כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין זה.
ג. איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט
בדבר הסדרי ראייה, אותה יש למסור למתנ"ס מראש
.3 פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס
א. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות
מאירועים שאינם בשליטת המרכז, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכד'.
במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם
לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות
משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות של גני ילדים.
ב. במקרה של שביתה חלקית יפעל הצהרון מהשעה 11:00 . בנוסף לאמור לעיל,
יקיים צוות הצהרון החל מהיום השלישי לשביתה פעילות גם בשעות הבוקר.
דהיינו החל מהשעה 7:30 ועד לשעה 14:00 . בגין פעילות זו ייגבה תשלום
נוסף ליום בסך 50 .₪
ג. במקרה ובגן מסוים לא הצליחו להתארגן 2 הורים לעבוד עם צוות הגן עד
11:00/14:00 , המתנ"ס לא ייתן מענה לשעות הבוקר.
ד. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד
לרשותו את השטח הדרוש לשם כך. המתנ"ס לא יהיה אחראי כלפי ההורים
בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של
הרשות המקומית, או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי המועצה או
המתנ"ס שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה
שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין במתנ"ס ובו בלבד.
.4 חודשי פעילות הצהרון
הצהרון יפעל 10 חודשים בשנה מ- 1/9/2019 ה- 30/6/2020
5 . הצהרת בריאות
ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית
העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

א. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס ,מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון
רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד,
בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד
לצהרון.
ב. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד, אם הוא חש ברע או סובל
מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. האחריות למשלוח
הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול על ההורים ועליהם בלבד.
ג. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד,
אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב.
ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון
שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המתנ"ס על כל
שינוי בפרטים אלה.
ד. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על
צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס להוציא עקב
צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן על ידי ההורים.
6 . העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון
ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות
הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב).
7 . ביטוח הילדים המתנ"ס יבטח את הילדים בביטוח צד ג'. בנוסף לכך, הרשות המקומית
מבטחת בביטוח תאונות אישיות תש"ע את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים
אשר בפיקוח משרד החינוך. במקרה של פציעה באזור הפה שיניים ולסת נא לפנות
במידי למוקד הנותן את השירות במסגרת הביטוח
8 . מחירים ותשלומים
מחירי השתתפות בצהרון יהיו כדקלמן:
בהרשמה מוקדמת עד תאריך ה 10.8 העלות תעמוד 600 ₪ מתאריך ה 11.08 העלות תהיה
650 ₪ לחודש בכרטיס אשראי או ציקים עד 10 תשלומים עד יוני 2020 .
מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו, תגרור הפסקה מיידית של
השתתפות הילד בצהרון והוצאתו מהצהרון ומניעת כניסתו לצהרון (על פי העניין) וזאת
מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד למתנ"ס, במקרה כאמור.

הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס
א. המתנ"ס יהא רשאי להחליט, על פי שיקול דעת של רכזת הצהרונים ומנהלת המתנ"ס, כי
הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון. וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית,
בריאותית או כל סיבה אחרת.
ב. המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה
להורים, ארבעה עשרה ימים מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים –
בגין ההשתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
10 . ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים
בקשות ביטול יוגשו עד ה 31.03.2019 ותחויב בתשלום של אותו החודש ובלבד שהוגשו עד
ה 20 לחודש כולל. לאחר ה 20 לאותו החודש יחויב בתשלום של החודש העוקב. ביטול ניתן
להגיש עד ה 31.03.2019 בכתב למתנ"ס.
11 . הנני מאשר לצלם את בני בפעילות הצהרון לצורך פרסום הצהרונים ופעילויות המתנ"ס.
13 . מובהר בזה, כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה, מעת לעת, מהרשות
המקומית ו/או מהחברה למתנ"סים ו/או משרד החינוך ו/או מכל גורם מוסמך אחר.
14 . בכל העניינים הנוגעים להתקשרות זו או נובעים מאמנה זו תהיה סמכות שיפוט גם לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.
אנו מאשרים לשלוח אלינו הודעות טקסט ודואר הקשורות לפעילות המתנ"ס בדוא"ל, דואר ישראל ובטלפון
שהשארנו.
**אנו מאשרים לפרסם תמונות של בני משפחתנו באמצעי המדיה של המתנ"ס, על פי החלטתם ובחירתם
של נציגי המתנ"ס.
ולראיה באו הצדדים על החתום,


ההורים:_________________. שם הילד: ______________ ת.ז:___________
שם המסגרת המבוקשת: ______________
המתנ"ס ________________ תאריך ______________________
ט.ל.ח

צרו קשר:
  • רשת המתנסים קרית ים
  • שד' משה שרת 18
  • קרית ים
  • 04-8750678
  • פקס: 04-8743945
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat