חיפוש באתר

מכרזים

מכרז סגור- הזמנה לקבלת הצעות מכרז פומבי מספר 01/2021 לאספקת ארוחות מוכנות

הזמנה לקבלת הצעות

מכרז פומבי מספר 01/2021 לאספקת ארוחות מוכנות

 

מרכז קהילתי בקרית ים ע"ש מנדל מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ) רשת המתנ"סים קריית ים (להלן: "המתנ"ס") מזמין בזה הצעות לאספקת ארוחות מוכנות כמפורט במסמכי המכרז אותם ניתן לרכוש בעלות של 500 ₪ במשרדי המתנ"ס, במזכירות רחוב משה שרת קריית ים בשעות העבודה ( 08:00-12:00 ו 16:00 – 19:00 ) החל מיום ה' 22/07/2021.

אופן ביצוע העבודות, מתן השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המתנ"ס לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.

בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המתנ"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המתנ"ס להזמין את השירותים נשוא המכרז.

את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית (לא בדואר) במשרדי המתנ"ס רחוב משה שרת קריית ים לא יאוחר ועד ליום ה'  05/08/2021 בשעה 12:00. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז, ומפרטי העבודות.

לשאלות והבהרות בעניין המכרז ניתן לפנות לתום אברהם לבהר בכתובת הדוא"ל tom@matnasim.org.il   ולציין בנידון את המלים "מכרז לאספקת ארוחות".

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

 

להורדת חוברת המכרז לחצו כאן

לשאלות ותשובות לחצו כאן

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat