סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8750678
K-yam.hl@matnasim.org.il
פקס: 04-8743945

טופס הרישום

הסכם – קייטנות בית הספר של החופש הגדול -

הנחיות למילוי הטופס:
 1. ידוע להורים שאין החזר כספים בגין ימי מחלה או היעדרות מהקייטנה.
 2. המחיר הינו מחיר מלא לכל תקופת הקייטנה.
 3. מדיניות הביטולים:

           ביטול עד תאריך: 30.06 כולל יינתן החזר של 90%.

           ביטול עד 04.07 יינתן החזר של 30%.

           ביטול מהתאריך 05.07 לא יינתן החזר.

בקשה לביטול תתקבל באמצעות מכתב במייל k-yam@matnasim.org.il, או במכתב במסירה למרכז קהילתי מנדל. 

מין
אם בחרתם מחזור א'
אם בחרתם מחזור ב'
1. ידוע להורים שאין החזר כספים בגין ימי מחלה או היעדרות מהקייטנה. 2. המחיר הינו מחיר מלא לכל תקופת הקייטנה. 3. מדיניות הביטולים: ביטול עד תאריך: 30.06 כולל יינתן החזר של 90%. ביטול עד 04.07 יינתן החזר של 30%. ביטול מהתאריך 05.07 לא יינתן החזר. בקשה לביטול תתקבל באמצעות מכתב במייל k-yam@matnasim.org.il , או במכתב במסירה למרכז קהילתי מנדל.
פרטי ההורים
רשאים להוציא את הילד בסיום הקייטנה
רשאים להוציא את הילד בסיום הקייטנה
רשאים להוציא את הילד בסיום הקייטנה
הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה
הסכם עם ההורים א. שיבוץ הילד/ה בכיתה ייעשה על פי גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה לפי שקול דעת הגורמים האחראים. ב. המתנ"ס רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך במתנ"ס ולפי העניין, על ידי איחודן / או פיצולן של קבוצות קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה. ג. בכל מקרה שבו ייסגר על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת יפעל המתנ"ס על-פי הנחיות שימסרו. ד. ידוע לנו כי שעות הפעילות בקייטנה בימי א' – ה' קייטנה יום קצר- 7:30-13:00 כולל ארוחת עשר קייטנה עם צהרון 17:00- 7:30 ארוחת צהריים וארוחת עשר. 4. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על-פי האמור בו, וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לקייטנה. 5. ההורים מתחייבים לא לשלוח ילד/ה לקייטנה אם הילד/ה לא מרגיש טוב, או חולה, סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלת ילדים (או כל מחלה אחרת) וכי החזרת הילד/ה מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול להיות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד עם הדרישה לאסוף ילד/ה שחולה ו/או לא מרגיש טוב. 6. ידוע להורים, כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על צוות הגן לתת תרופות לילדים. רק במקרה של חום גבוה, רשאי צוות הגן לתת אקמול בלבד, בכפוף להסכמת הורים וחתימתם על טופס המתיר וכי הילד/ה אינו/ה רגיש/ה לאקמול. 7. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חרום לילד/ה חולה קייטנה, יחולו על ההורים. 8. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהו, במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש בטוב, חלה על ההורים בלבד. 9. מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש טוב, או כל סיבה אחרת, שהמעון יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון, שצוינו בשאלון "פרטים למועמד" וההורים מתחייבים, להגיע מיידית ולאסוף את הילד/ה. 10. א. ידוע בזאת להורים, כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי, בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בקייטנה וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה. ב. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מיידית בכתב למתנ"ס אשר יעביר הפניה לטיפול חברת הביטוח. 11. א. הולכת ילד למעון ו/או ממנו, תיעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה. ב. יש לציין בטופס הולכת ילדים למעון ו/או ממנו, תיעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה. ג. הולכת ילד/ה להורים פרודים או גרושים – תיעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש, או ביה"ד המוסמך, שתימסר בכתב למנהלת אשכל גנים. 12. למתנ"ס תהיה את הזכות להפסיק השתתפותו של ילד/ה בקייטנה בשל התנהגות לא נאותה, גרימת נזק או כל סיבה אחרת, במקרה זה יוחזר הכסף באופן יחסי להורים. 13. רשת המתנ"סים תספק כובע אחד וחולצה אחת לכל קייטן. אחריות ההורה לכבס את החולצה על פי הוראות היצרן. 14. רשת המתנ"סים תספק כריך לארוחת הבקר ובקבוק שתייה. ילד שאינו אוהב אף אחת מהאפשרויות או רגיש למזון, יביא מזון מהבית. מומלץ להביא בקבוק שתייה נוסף ופרי.
הנני מאשר/ לא מאשר צילום ופרסום בתי/בני במסגרת הצהרון בכל מדיה אפשרית ( אינטרנט, עיתון וכדו') שייבחר המתנ"ס.
קראתי את התקנון והוא ידוע לי, ולראיה באנו על החתום:

התקנון

 1. ידוע להורים שאין החזר כספים בגין ימי מחלה או היעדרות מהקייטנה.
 2. המחיר הינו מחיר מלא לכל תקופת הקייטנה.
 3. מדיניות הביטולים:

           ביטול עד תאריך: 30.06 כולל יינתן החזר של 90%.

           ביטול עד 04.07 יינתן החזר של 30%.

           ביטול מהתאריך 05.07 לא יינתן החזר.

בקשה לביטול תתקבל באמצעות מכתב במייל k-yam@matnasim.org.il, או במכתב במסירה למרכז קהילתי מנדל. 

 

 הסכם עם ההורים

 

א. שיבוץ הילד/ה בכיתה ייעשה על פי גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה לפי     

             שקול דעת הגורמים האחראים.

ב.        המתנ"ס רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות  החינוך במתנ"ס ולפי העניין, על ידי איחודן / או פיצולן של קבוצות קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה.

 

ג.         בכל מקרה שבו ייסגר על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת

        יפעל המתנ"ס על-פי הנחיות שימסרו.

 

ד.          ידוע לנו כי שעות הפעילות בקייטנה בימי א' – ה'

                     קייטנה יום קצר- 7:30-13:00 כולל ארוחת עשר

                     קייטנה עם צהרון  17:00- 7:30 ארוחת צהריים וארוחת עשר.

 

 1. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על-פי האמור בו, וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לקייטנה.

 

 1. ההורים מתחייבים לא לשלוח ילד/ה לקייטנה אם הילד/ה לא מרגיש טוב, או חולה, סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלת ילדים (או כל מחלה אחרת) וכי החזרת הילד/ה מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול להיות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד עם הדרישה לאסוף ילד/ה שחולה ו/או לא מרגיש טוב.

 

 1. ידוע להורים, כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על צוות הגן לתת תרופות לילדים. רק במקרה של חום גבוה, רשאי צוות הגן לתת אקמול בלבד, בכפוף להסכמת הורים וחתימתם על טופס המתיר וכי הילד/ה אינו/ה רגיש/ה לאקמול.

 

 

 1. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חרום לילד/ה חולה קייטנה, יחולו על ההורים.

 

 1. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהו, במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש בטוב, חלה על ההורים בלבד.

 

 1. מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש טוב, או כל סיבה אחרת, שהמעון יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון, שצוינו בשאלון "פרטים למועמד" וההורים מתחייבים, להגיע מיידית ולאסוף את הילד/ה.

 

 1. א. ידוע בזאת להורים, כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי, בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בקייטנה וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה.

 

           ב. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מיידית בכתב למתנ"ס אשר       

            יעביר הפניה לטיפול חברת הביטוח.

 

 1. א. הולכת ילד למעון ו/או ממנו, תיעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה.

 

      ב. יש לציין בטופס הולכת ילדים למעון ו/או ממנו, תיעשה על ידי ההורים

      ובאחריותם המלאה.

 

ג.        הולכת ילד/ה להורים פרודים או גרושים – תיעשה בהתאם להחלטת    

    ביהמ"ש, או ביה"ד המוסמך, שתימסר בכתב למנהלת אשכל גנים.

 

 1. למתנ"ס תהיה את הזכות להפסיק השתתפותו של ילד/ה בקייטנה בשל התנהגות לא נאותה, גרימת נזק או כל סיבה אחרת, במקרה זה  יוחזר הכסף באופן יחסי להורים.

 

 1. רשת המתנ"סים תספק כובע אחד וחולצה אחת לכל קייטן. אחריות ההורה לכבס את החולצה על פי הוראות היצרן.

 

 1. רשת המתנ"סים תספק כריך לארוחת הבקר ובקבוק שתייה. ילד שאינו אוהב אף אחת מהאפשרויות או רגיש למזון, יביא מזון מהבית. מומלץ להביא בקבוק שתייה נוסף ופרי.

 • הצהרת נגישות -
 • ניוזלטר החודש
  מתנסנט | חוגים
  WhatsApp chat